Navnesak 2014/3 gjelder skrivemåten av 47 stedsnavn fordelt på ett navn på en navnegård (navn som viser til gård med mer enn ett gårdsnummer), fire gårdsnavn, 19 bruksnavn, ett navn på ei fyrlykt, ett navn på en bosettingsplass og 21 naturnavn. Kommunen har sendt særskilt melding om vedtak som gjelder skrivemåten av bruksnavn til de berørte brukseierne.

Navnesak 2019/89 gjelder skrivemåten til 78 nordsamiske stedsnavn i kommunen, fordelt på 66 naturnavn, 11 gårdsnavn og ett navn som viser til en navnegård. Saken inneholder i tillegg også fem grendenavn som kommunen ved senere høve vil fastsette skrivemåten til.

Navnesak 2019/350 gjelder skrivemåten til bruer og tunneler langsetter den planlagte Hålogalandsvegen, hvorav sju bruer og én tunnel i Kvæfjord kommune. To brunavn har norske og nordsamiske parallellnavn.  

Etter § 12 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 6 bokstav a-c har rett til å ta opp sak om skrivemåten av stedsnavn. Klagefrist er tre uker fra melding om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf § 9 i forskrift om stadnamn. Når melding skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen den dagen vedtaket kunngjøres første gang.

Den som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet (Kartverket). Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort. 

En eventuell klage skal sendes Kartverket med kopi til Kvæfjord kommune. Klagen skal grunngis. Grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd som klagen gjelder.

Adresse til Kartverket: Postboks 600 Sentrum, 3507 eller e-post: post@kartverket.no.

Fullstendige vedtak kan fås ved henvendelse til kommunens servicekontor; telefon 77023000 eller