Kommunestyret i Kvæfjord kommune vedtok i møte 16.03.23, PS 13/23, omregulering av «reguleringsplan hytteområde gnr 61 bnr 91 – Elda», til formål hytteområde fritids og turistformål – utleiehytter – «Solvika på Elde». Detaljreguleringen omfatter formål til «utleiehytter- fritids og turistformål», «kjøreveg», «annen veggrunn - tekniske anlegg», «annen veggrunn - grøntareal», «parkering», «friluftsområde» og «friområde».
Evt krav om erstatning/innløsning må være fremsatt skriftlig innen tre (3) år, jfr PBL §§15-2 og 15-3.
Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens § 12-12, tredje ledd og § 1-9, jfr Forvaltningslovens § 29.
Frist for klage fastsettes til ¨å være 15.04.23.
Evt klage på vedtak stiles til Statsforvalteren i Troms og Finnmark og sendes via Kvæfjord kommune, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes. Mailadresse: postmottak@kvafjord.kommune.no.
For eventuelle spørsmål, kontaktes Teknisk kontor i Kvæfjord kommune, tlf 770 23000.