Kommunestyret i Kvæfjord kommune vedtok i møte 16.06,22, PS 31/22, «Detaljreguleringsplan for Viltkroa ved Langvassbukt», gnr 16 bnr 35.

Planen, omfatter formål til hhv «kjøreveg», «gangsti/sykkelveg», «annen veggrunn – tekniske anlegg», «kollektivknutepunkt». «parkering»,
«LNFR-område», «midlertidig bygge- og anleggsområde».

 

Eventuelle krav om erstatning må være skriftlig fremsatt innen tre (3) år, jfr plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens § 12-12 tredje ledd og § 1-9, jfr Forvaltningslovens § 29.

Frist for klage, er tre uker etter denne kunngjøring og fastsettes til: 05.08.22

 

Evt klage på vedtak, stiles til Statsforvalteren i Troms og Finnmark og sendes via Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes.
Mailadresse: postmottak@kvafjord.kommune.no.


For evt spørsmål, kontaktes Teknisk kontor i Kvæfjord kommune, tlf 770 23000.