Kommunestyret i Kvæfjord kommune vedtok i møte 11.10.18, i sak 54/18, reguleringsplan for Bygdevegen 39, 41 og 43, på Borkenes.

Planen gir hjemmel for omregulering av forretning til boligbebyggelse, uteoppholdsareal, gang/ sykkelveg, gangvei/gangareal, kjørevei, parkeringsplass, lekeplass, grønnstruktur og annen veggrunn.

Eventuelt krav om erstatning/innløsning må være fremsatt skriftlig innen tre (3) år, jfr plan- og bygningsloven §§15-2 og 15-3.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens § 12-12, tredje ledd og § 1-9, jfr Forvaltningslovens § 29.

Frist for klage er tre uker etter kunngjøring som ble gjort i lokalavis (Harstad Tidende) 26.11.18, dvs. 16.11.18.

Evt klage på vedtak stiles til Fylkesmannen i Troms og sendes via Kvæfjord kommune, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes. Mailadresse: postmottak@kvafjord.kommune.no.

For eventuelle spørsmål, kontaktes Teknisk kontor i Kvæfjord kommune, tlf 770 23000.
Saksbehandler: Helge Kr Stoltenberg, tlf 770 23128.