Tiltakshaver Gullesfjord Eiendom AS.
Plankonsulent er Lofot-Ing AS.
Formålet med planforslaget er å regulere allerede
etablert virksomhet i et område som i dag er regulert
til annet byggeområde i kommunedel-planen.
Området benyttes til camping/turisme. Formålet
er å legge til rette for fremtidig drift og utvikling.
I tillegg er det i kommunedelplan satt som krav at
området må reguleres før nye tiltak kan igangsettes.
Tiltaket kommer ikke i konflikt med Gullesfjord
Naturreservat.
Planområdet er 41,2 daa, og inkluderer offentlig
veg og vegareal. Det er i forhåndsmøte avklart at
det er ikke krav til konsekvensutredning.
Naboer og grunneiere blir varslet direkte.
Merknader som kan ha virkning for planarbeidet
kan sendes elektronisk via epost:
post@lofot-ing.no, eller til Lofot-Ing AS, Storgata
31, 8370 Leknes, innen 22.05.2019. Alle
mottatte dokumenter blir sendt kommunen med
planforslaget.
Nærmere informasjon om planarbeidet
kan en få hos Lofot-Ing AS, tlf 90672255.