Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter en tilskuddsordning til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet. Denne ordningen har de nå utlyst for 2021.

Målet med ordningen

Ordningen skal bidra til å styrke barnevernet ved at frivillige organisasjoner og andre virksomheter kan jobbe med å forebygge problemutvikling, og å medvirke til at utsatte barn og unge får bedre hjelp til å mestre sine liv og å utvikle sine evner. Kommuner kan ikke søke.

Prioriteringer i 2021

  • Brukermedvirkning
  • Dialogarbeid mellom barnevernet og minoritetsbefolkningen, herunder urbefolkning og nasjonale minoriteter
  • Bedre helsehjelp til barn med tiltak i barnevernet
  • Legge til rette for involvering av utsatte barns slekt og nettverk

Søknadsfristen for 2021 er 15. desember 2020.

Se utlysningen og regelverket for mer informasjon om ordningen og søknadsprosessen.