Det blir ikke noe av den berammede rettssaken for Trondenes tingrett 10.-14.september mellom Overføringsavtalens Sikringsordning, Kvæfjord kommune og Nord-Norges Diakonistiftelse.

Partene har fredag 7.september inngått et utenrettslig forlik og rettssaken er derfor hevet. Forliket sikrer også det økonomiske grunnlaget for full oppregulering av pensjoner for de som var berørt av saken.

Saken gjaldt tvist om reguleringsansvaret for pensjonsutbetalinger til mer enn 200 personer som har vært tilsatt ved HVPU-institusjonen Trastad Gård, men som ikke ble tilsatt i Kvæfjord kommune ved nedlegging av Trastad Gård og gjennomføringen av ansvarsreformen i 1991. Kvæfjord kommune har tidligere inngått forlik med pensjonsselskapet KLP om reguleringspremier for disse for perioden 2005-2013, hvor KLP betalte tilbake premieinnbetalinger fra kommunen med 3,0 mill kr.

Rettssaken gjaldt derfor årene fra og med 2014 og framover i tid,  samlet beregnet til utgifter med 15,7 mill kr for å dekke (framtidig) regulering av pensjonsutbetalingene. Av denne summen innebærer forliket at Kvæfjord kommune betaler inn 1,2 mill kr, mens resten fordeles mellom Sikringsordningen og Nord-Norges Diakonistiftelse. I tillegg dekker hver av partene sine egne saksomkostninger. 
Denne saken har medført stor arbeidsbelastning for kommunen over mange år. Forliket innebærer en endelig avslutning på saken for alle parter, og en sikker økonomisk løsning, både for kommunen og for de berørte tidligere ansatte ved Trastad Gård.

 

Merete Hessen

Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

tlf 77023011/ 95837181