Varsel om planstart. 

Regulering av Heimenjorda leilighetskompleks, Kvæfjord kommune.

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9 varsles herved igangsetting av reguleringsplanarbeid, med konsekvensutredning, på vegne av BoNord Eiendomsutvikling AS. Planområde som vist på kartutsnitt utgjør 13 dekar og er pr. i dag regulert til offentlige bygninger.

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av leiligheter, øst i planområdet. Dette innebærer bygging på dyrkbar mark og endring av formål fra offentlig formål til bolig på den aktuelle tomten og enebolig vest i planområdet. Planområdet er i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig formål.

 

Planprogram og andre dokumenter i saken kan lastes ned fra nettadresse:

www.a3a.no/PRO/2020-004

 

Eventuelle merknader og innspill til planen bes sendt innen

21. August 2020 til: 

 

A3 Arkitektkontor as, postboks 753, 9487 Harstad.

E-post: post@a3a.no