Regnskapet har et netto driftsresultat på 22,5 millioner kroner. Det utgjør 4,69 prosent av kommunens totale driftsinntekter.

Det er to hovedårsaker til overskuddet:

  • Tilskudd fra Havbruksfondet 14,5 millioner kroner. Dette var 11,5 millioner mer enn vi hadde budsjettert med å få.
  • Inntektsvekst på skatteinntekter, rammetilskudd og inntektsutjevning. Dette skyldes god skatteinngang for kommunen, men også på landsbasis. Vi fikk 7 millioner kroner mer enn budsjettert.

Driften av rammeområdene er totalt sett i pluss med 6 millioner kroner. De store områdene oppvekst og helse og omsorg har begge overskudd med henholdsvis 5,6 og 1,3 millioner kroner. De andre områdene er litt i minus.

2022 var et år som var sterkt preget av krigen i Ukraina. Vi har klart å ta imot flyktninger på en god måte, og samtidig hatt kontroll på utgiftene. Vi har hatt økte renter og høy inflasjon, likevel klarer vi å holde budsjettene. Dette vitner om at det også i 2022 har vært stram, nøktern og lojal budsjettoppfølging.

Investeringene er dekket inn i tråd med budsjettvedtak. Vi hadde litt lavere investeringer i 2022 enn i 2021, men likevel har vi gjort investeringer for 81,5 millioner kroner. Aller mest gikk til Borkenes skole, som ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2022. Vi har også gjort investeringer i infrastruktur til boligfeltet Berg/Engen, i Bergsveien – Bygdeveien og endel mindre prosjekter. Den høye investeringstakten gjør at vi ved utgangen av 2022 har en lånegjeld på 439 millioner kroner.

Det har i hele organisasjonen og på alle nivå vært fokus på å holde driftsutgiftene under kontroll og i samsvar med planlagt utgiftsnivå. Kommunedirektøren er fornøyd med at regnskapsresultatet er positivt og bedre enn budsjettert. Resultatet bidrar til at vi kan fortsette planlegging og gjennomføring av forutsigbar fremtidig drift av tjenestetilbudene og gjennomføring av investeringstiltak, i tråd med allerede vedtatt budsjett- og økonomiplan. 

Regnskapstallene for 2022 er foreløpige. Revisjonen skal innen 15. april gi sin beretning og kommunestyret skal behandle regnskapet i juni. Regnskapssaken vil gi mer utfyllende beskrivelse av regnskapet.
 

Koronaavtale

KS (som står for kommunesektorens organisasjon) inngikk i desember 2021 en sentral avtale med arbeidstakerorganisasjonene, som kommunene inngikk lokale avtaler ut fra, for perioden 20.12.2021-30.04.2022. Kvæfjord kommune innførte denne avtalen for januar-april 2022. Avtalen innebar at betalingen for overtidsarbeid skulle dobles. I tillegg skulle arbeidstakere som var unntatt fra overtidsbestemmelsene innvilges 5 ekstra fridager i 2022, eventuelt få de utbetalt dersom det ikke var mulig å avvikle disse.

Utgiftene i forbindelse med denne avtalen ble i stor grad kompensert, både gjennom rammetilskudd, men også som skjønnstilskudd fra Statsforvalteren. Kvæfjord har hatt 200 000 kroner i koronautgifter i 2022 som ikke er kompensert. Tidligere år har vi fått dekket alle kostnader og enda litt til.

 

Bakgrunnen for høyere skatteinngang

KS har skrevet litt om bakgrunnen for høyere skatteinngang i kommunene de siste to år:

Kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter økte med over 12 prosent eller snaut 30 milliarder kroner fra 2021 til 2022. Dette står i sterk kontrast til opprinnelig skatteanslag for 2022 som la til grunn en nedgang på 2,5 prosent eller om lag 6 m kroner. Dette skyldes:

  • Skatteopplegget for 2021 tok høyde for at covid-19 skulle redusere aktiviteten og dermed gi lavere skatteinntekter. Den kommunale skattesatsen ble økt fra 11,1 prosent i 2020 til 12,15 prosent i 2021 for å kompensere for redusert aktivitet. Virkningen av pandemien på den økonomiske aktiviteten ble mindre enn fryktet og den økte skattøren «overkompenserte» for aktivitetsnedgangen. Inntekter fra løpende innbetaling av forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntektsåret 2021 ble følgelig langt høyere enn det som var lagt til grunn i det opprinnelige skatteanslaget.
  • I skatteopplegget for 2022 ble skattesatsene for skatt på inntekt til kommunene nedjustert til 10,95 prosent. Sammenlignet med satsene i 2021 ga dette isolert sett en betydelig nedgang i kommunesektorens skatteinntekter. Det ble antatt at lønns- og aktivitetsveksten ville trekke skatteinntektene opp til ønsket nivå.

Stortinget vedtok økning i utbytteskatten fra 2022. Dette førte til at mange tok ut ekstraordinært utbytte i 2021. Det ble bare i begrenset grad innbetalt tilleggsforskudd i 2021 for det ekstra utbyttet, med den følge at skatten på dette utbyttet kom som innbetalt restskatt i 2022. Økte uttak av utbytter i 2021, kombinert med blant annet lave renter og dermed også lave rentefradrag, medførte også at kommunenes andel av samlet skatt fra personlige skatteytere til alle skattekreditorer ble undervurdert i den løpende foreløpige fordelingen av skatteinntektene gjennom 2021. Dette resulterte i at kommuner først fikk disse inntektene tilført ved det korrigerte fordelingsoppgjøret for 2021 i skatteinngangen for november 2022. For Kvæfjord kommune utgjorde dette oppgjøret over 7 millioner kroner.

 

 

Merete Hessen                                                                            Hanne Romarheim
Kommunedirektør                                                                        Økonomisjef