Regnskapet har et negativt netto driftsresultat på 2 mill. kr. Det utgjør 0,47 prosent av kommunens totale driftsinntekter. Kommunen hadde budsjettert med et negativt driftsresultat på 13,5 mill. kr, så driftsresultatet er 11,5 mill. kr bedre enn budsjettert. Årets investeringer er gjort opp i balanse.

I tråd med budsjettvedtaket er 2,9 mill. kr avsatt til disposisjonsfond, og 16,6 mill. kr er brukt av disposisjonsfond. I tillegg er mindreforbruket fra 2021 avsatt til disposisjonsfond, som pr 31.12.2021 utgjør 78 mill. kr eller 17,7 prosent målt mot de frie inntektene.

Det er to hovedårsaker til overskuddet i 2021-regnskapet:

  • Inntektsvekst på skatteinntekter, rammetilskudd og inntektsutjevning. Dette skyldes først og fremst god skatteinngang for kommunen, men også på landsbasis, noe som gir økt inntektsutjevning. Inntekstveksten er særlig framtredende mot slutten av året.
  • Pensjonskostnadene ble lavere enn budsjettert. Det gir utslag i reduserte utgifter på alle driftsenhetene.

2021 var et år som var preget av covid-19, men driften av tjenesteområdene går likevel omtrent i balanse. Enkelte tjenesteområder har merforbruk, men driften preges også dette året av stram, nøktern og lojal budsjettoppfølging. Regnskapet er for øvrig gjort opp med ekstra statstilskudd til å møte koronapandemien med 4,5 mill. kr.

Investeringene er dekket inn iht. budsjettvedtak. Investeringskostnadene for Kvæfjord kommune i 2021 er historisk høye, aldri før har vi investert så mye på et år. Aller mest gikk til Borkenes skole, som ferdigstilles i 2022. De siste år har kommunen investert i skole og helsehus, noe som også medfører at lånegjelden nå er høyere enn noen gang, totalt over 365 mill. kr.

Det har i hele organisasjonen og på alle nivå vært fokus på å holde driftsutgiftene under kontroll og i samsvar med planlagt utgiftsnivå. Kommunedirektøren er fornøyd med at regnskapsresultatet er positivt og bedre enn budsjettert. 2021 var et driftsmessig krevende år med uforutsigbarhet både på inntektssiden og for hvordan covid-19 ville påvirke driftsutgiftene. Resultatet bidrar til at vi kan fortsette planlegging og gjennomføring av fremtidig drift og investeringstiltak i tråd med allerede vedtatt budsjett- og økonomiplan. 

Regnskapstallene for 2021 er foreløpige. Revisjonen skal innen 15.april gi sin årsberetning og kommunestyret skal behandle regnskapet i juni. Regnskapssaken vil gi mer utfyllende beskrivelse av regnskapet.

 

 

Merete Hessen                                      Hanne Romarheim
Kommunedirektør                                 Økonomisjef