De største bidragene til overskuddet er:

  • Driften på tjenesteområdene var også i 2019 preget av stram og lojal budsjettoppfølging innenfor hele organisasjonen. Tjenesteområdene gjorde jobben i tråd med budsjettforutsetningene, slik at driften samlet ble i balanse.
  • Lavere renteutgifter enn budsjettert.
  • Lavere pensjonsutgifter enn budsjettert.
  • Avklaringer i 2019 av flere uenighetssaker fra tidligere år ga større inntekter enn budsjettert.
  • Inntekt fra havbruksfondsmidler det ikke var budsjettert med.

Godt samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte har vært viktig for resultatet.

I tråd med budsjettvedtak er det netto avsatt 5 millioner kroner til disposisjonsfond. Dette er midler fra det positive regnskapsresultatet for 2018. Pr 31.12.2019 utgjør kommunens disposisjonsfond 46,8 millioner kroner. Dette gir kommunen likviditet og fungerer som buffer for fremtidige større svingninger i driftsinntekter og driftsutgifter.

Gode regnskapsresultat de siste årene, har gitt rom for å saldere budsjett- og økonomiplan for 4-årsperioden 2020-2023 med å hente tilsammen 22 millioner fra disposisjonsfondene. Dette vil ikke være en bærekraftig utvikling i et lengre perspektiv. Kommunen må derfor fortsatt ha fokus på en sunn driftsbalanse for å beholde det økonomiske handlingsrommet.

Regnskapstallene for 2019 er foreløpige. Innen 15. april skal revisjonen avgi sin beretning. Det må derfor tas forbehold om endringer av regnskapstall.

 

Borkenes 14. februar 2020

 

Merete Hessen                                                                                               Turid Norlunn Hanssen

kommunedirektør                                                                                         økonomisjef