Kvæfjord kommune har 14. februar 2019 avlagt regnskap for 2018 med et overskudd på nærmere 10,2 millioner kr. Regnskapet har et positivt netto driftsresultat på 21,6 millioner kr, som utgjør 5 % av kommunens totale driftsinntekter. Årets investeringer er gjort opp i balanse.

Regnskapstallene for 2018 er foreløpige. Innen 15. april skal revisjonen avgi sin beretning og det må derfor tas forbehold om endringer av regnskapstall.

Økte skatteinntekter, oppgjør i forhold til inngåtte forlik i pensjonspremiesaken og inntekter knyttet til havbruksfondmidler er de store bidragene til årets positive resultat.

I 2018 er det i tråd med budsjettvedtak avsatt 22,9 millioner kr på disposisjonsfond. Disposisjonsfondene, som gir kommunen likviditet og også fungerer som buffer for fremtidige større svingninger i driftsinntekter og driftsutgifter, utgjør nå kr 42,5 millioner kr.

Kommunens drift har også i 2018 vært preget av stram og lojal budsjettoppfølging innenfor hele organisasjonen.  Korrigert for inntekter fra pensjonspremiesaken og havbruksfondmidler var driften i balanse.

 

Borkenes 14. februar 2019

 

Merete Hessen                                                                                               Turid Norlunn Hanssen

administrasjonssjef                                                                                         økonomisjef