Det er med hjemmel i stedsnavnloven og matrikkelloven vedtatt slike adressenavn:

 

  • Gåraveien for om lag 2070 løpemeter av FV849, fra der hvor Bygdeveien tar til og fram til veikrysset i Gåra. Tidligere adressenavn brukt på denne strekningen, det vil si Hagan, Strand og Gåra, utgår men kan om ønskelig tas i bruk som adressetilleggsnavn.
  • Vikeveien for om lag 5300 løpemeter av FV83, fra veikrysset i Gåra og fram til brua over Straumen. Tidligere adressenavn brukt på denne strekningen, det vil si Gåra, Vikeland og Voktor, utgår men kan om ønskelig tas i bruk som adressetilleggsnavn.
  • Voktorveien for om lag 680 løpemeter kommunal vei til Voktor, fra avkjøringen fra FV83 og fram til to endepunkter for denne veien.

 

De nye adressenavnene vil nå danne grunnlag for å tildele veiadresser for oppsittere langsetter de berørte veiparseller, som blir særskilt tilskrevet av kommunen. Med dette fullføres også prosjektet for etablering av mer enhetlige og fullstendige veiadresser i kommunen. Fullstendig saksframlegg til behandling i Kvæfjord formannskap kan ses på kommunens

hjemmeside www.kvafjord.kommune.no under Politiske møter, direkte link til saksframlegget: http://innsyn.kvafjord.kommune.no/eInnsyn/Utvalg/ShowUtvalgDocument/652/MI; gå deretter til PS‐sak 63/19.

 

Kvæfjord kommune legger til grunn at eiere, beboere eller oppsittere langsetter de berørte veiparseller ikke har klageadgang når det gjelder selve valget av adressenavn, jf tidligere kunngjøring som ga muligheter for innspill i forkant av formannskapets behandling. Kommunen legger til grunn at klagerett etter matrikkelloven er begrenset til (a) hvilken vei en bygning eller eiendom skal ha adresse til, (b) hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt eller (c) feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer.  

 

Stedsnavnloven § 12 åpner for at vedtak kan påklages av den som etter § 6 kan ta opp sak om skrivemåten for stedsnavn; det vil si (a) offentlig organ, (b) eier eller fester i sak som gjelder navn på egen eiendom, (c) lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn eller (d) stedsnavntjenesten. Slik klage bes eventuelt fremsatt til Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes postmottak@kvafjord.kommune.no innen 25.oktober 2019.