En skogbruksplan gir skogeier en oversikt over skogen slik at man kan gjøre de beste tiltakene for å få best betalt for skogsvirket. Skogbruksplanen gir deg som skogeier oversikt over volum for hvert treslag, hogstklasse, alder og skjøtselsforslag. Skogbruksplanen kan enten leveres i papirformat, eller digitalt på PC, mobiltelefon eller nettbrett. Det inneholder kart over din eiendom med GPS slik at du i tillegg kan bruke den i andre sammenhenger, slik som ved jakt. 

For at man i dag skal kunne levere sagtømmer til industrien må tømmeret være sertifisert. For at tømmeret skal være sertifisert må det være gjennomført en miljøregistrering, og en slik miljøregistrering gjennomføres vanligvis samtidig med utarbeidelse av skogbruksplaner.

Kostnadene til skogbruksplan med miljøregistrering dekkes med inntil 80% tilskudd fra Statsforvalteren. Restbeløpet dekkes av skogeier, enten ved innestående skogfondsmidler eller egne midler. Prisen for en skogbruksplan er avhengig av bestillingsprosent; jo flere som bestiller skogbruksplan jo lavere blir prisen. Det er også mulig å dekke egenandelen med skogfondsmidler for de som har dette.

Eventuelle spørsmål rettes til takstutvalget ved leder Tore Ruud eller den enkelte kommunes skogansvarlige. For skogeiendommer med flere eiere, bes mottaker av brevet om å underrette de andre eierne.


Kontakt:

 

Kvæfjord Kommune Takstutvalget Statsskog SF
Gyrd Harstad Tore Ruud  
gyrd.harstad@kvafjord.kommune .no tore.ruud@elgsnes.no Postboks 63, Sentrum
tlf: 469 11 997 tlf: 952 85 414 7801 NAMSOS