Den enkelte kommunes eksisterende politivedtekter er fortsatt gjeldende inntil de erstattes med nye vedtekter såfremt de ikke strider mot bestemmelsene i politiloven, jf. politiloven § 31 annet ledd. Det er imidlertid lovens forutsetning at kommunale politivedtekter blir gjennomgått og revidert. Denne prosessen omfatter både behandling i kommunale organer og etterfølgende godkjenning. Ny politivedtekt for Kvæfjord kommune er blitt revidert og trer i kraft fra 3.12.2022 Lenke til vedtekt: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2022-11-03-1921?q=politivedtekt%20Kv%C3%A6fjord%20kommune