Hva er en kulturmiljøplan?

En kulturmiljøplan skal gi oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer i kommunen. Planen gir kunnskap om lokalhistorien og prioriterer kulturminner som er viktige å ta vare på for fremtiden.

En kulturmiljøplan skal også si noe om hvordan kulturminnene skal forvaltes og tas vare på.

Kulturminner, kulturmiljøer og landskap er viktige fellesgoder for lokalsamfunnene. De gir kunnskap, opplevelse og mulighet for bruk, og samtidig er de ressurser for verdiskaping og god samfunnsutvikling. Omgivelser med et rikt og variert historisk innhold er med på å gjøre områder attraktive og å gi omgivelsene særpreg.

Utgangspunktet for kulturmiljøplanen kan være å velge ut hvilke historier vi nå ønsker å fortelle om kommunen vår. Hva er så viktig og sentralt i kommunens historie at de ikke er til å komme utenom? Hva er vår felles identitet? Er det noen typer verdifulle kulturminner som ikke lenger er i bruk, og som står i fare for å forsvinne?

Du kan lese mer om kulturmiljø og kulturminner på Riksantikvaren sine nettsider.

Har du innspill til oss?

Dersom du har innspill til hvilke kulturmiljøer eller kulturminner som bør være en del av planen for Kvæfjord kommune, ber vi deg sende oss en e-post. Det er fint om du beskriver hvor i kommunen kulturminnet befinner seg, hvorfor du mener dette bør inn i planen, og ev tar med andre opplysninger som kan være til nytte for oss.

Kulturminner i tilknytning til turstier og lignende, og som dermed er lett tilgjengelig for publikum, vil ha prioritet. Dette kan også dreie seg om kulturhistoriske bygninger.

E-posten kan sendes til postmottak@kvafjord.kommune.no, og merkes med «innspill kulturmiljøplan». Fristen for å komme med innspill settes til 17. august 2022.

Du kan også ringe oss dersom du heller ønsker det.

Da kan du ta kontakt med samfunnsplanlegger Ellen M. Ervik, tlf. 976 23 526