Kvæfjord kommunestyre vedtok den 16. juni ny kommunedelplan for helse- og omsorg. Planen beskriver mål og tiltak for innsatsområdene frisklivsarbeid, forebygging og helsefremmende arbeid, rehabilitering og egenmestring, brukermedvirkning og samarbeid med pårørende, samarbeid og tilrettelegging for frivilligheten.

Reformen "Leve hele livet" beskrives nærmere i planen, med en egen handlingsdel for hvordan Kvæfjord skal jobbe med tiltak.

Planen har blitt til gjennom innspill fra høringer, fra alle enheter i helse- og omsorgsavdelingen, fra politiske råd og utvalg, fra tillitsvalgte og verneombud. I mai 2022 ble det invitert til åpent medvirkningsmøte på rådhuset i Kvæfjord og i Langvassbukt. Innspill fra møtene er også brukt i arbeidet med planen.