Forslagstiller Rolf Ingar Eggum viser til det store arbeidet Tobiassen har lagt ned for å ta vare på våningshuset på eiendommen 51/8 i Gåra og for den landskapspleien han har gjennomført i bakkene ovenfor eiendommen. Gården ligger innenfor UKL området Skallan – Rå, men arbeidet som er gjort på våningshuset er i sin helhet finansiert av egne midler. Huset fremstår i dag tilnærmet som det gjorde da huset ble bygd i 1886.

Eggum påpeker det svært tidkrevende arbeid som også er gjort med fjerning av einer og annet kratt som har grodd opp etter at storfeholdet på gården ble avviklet for mange år siden. Ved det har Tobiassen tatt kulturlandskapet tilbake. På nytt kan sauene beite i bakkene og på den måten holde dette i hevd.

«Som den første som har starta denne type landskapspleie i dette området har han vært en «bjellesau » som nå har fått flere i flokken til å følge etter i hans spor. Spor som vil bli varige i lang tid fremover», avslutter Eggum med i sitt forslag.

Ordfører Torbjørn Larsen sa i sin tale at huset framstår i dag som et av bygdas «smykkeskrin». Han er stolt over at vi har folk i denne kommunen som ser verdien i å ta vare på og bevare gammel byggeskikk og som tar vare på både naturmangfold og egenart i området. «Dette er en god måte å ta vare på vår felles historie. Det sies jo at et samfunn er fattig uten sin historie, og Tobiassen har i høyeste grad bidratt til å ivareta denne gårdens historie», sa Larsen i sin tale.

Det synlige tegn på kommunens anerkjennelse til prisvinneren er et kunstverk laget av Anne Semb.