Fastsatt av kommunelegen i Kvæfjord kommune 2. mars 2021, med hjemmel i lov
5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer smittevernloven § 4-1
femte ledd, jf. § 4-1 første ledd bokstav a.

§ 1. Formål
Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2
i en periode med økende smittetall.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder i Kvæfjord kommune.

§ 3. Arrangement
Selv om kravene til avstand i covid-19-forskriften blir oppfylt, skal det
ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk
til stede enn 10 personer på innendørs arrangement som regulert i nevnte
forskrift § 13 første ledd bokstavene a til e.

§ 4. Ansvar
Kvæfjord kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte
tiltak.

§ 5. Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft 2. mars 2021 kl. 18:00, og gjelder til og med
mandag 8. mars kl. 24:00.

Thomas Bakkeid                                                                                       
Kommuneoverlege