Plan for friluftslivets ferdselsårer skal identifisere, ivareta og utvikle stier, turveier, løyper og leder som er viktige for friluftsliv.

Plandokument høring - Plan for friluftslivets ferdselsårer i Kvæfjord kommune.
Eventuelle merknader må være poststemplet eller innlevert senest 20.04.23 til Kvæfjord kommune,  eller sendt på e-post til postmottak@kvafjord.kommune.no. Innspill må merkes med Høring ferdselsåreplan

Å lage planer for friluftslivets ferdselsårer fremkommer av Stortingsmelding 18. om friluftsliv fra 2016. Miljødirektoratet leder prosjektet og publiserte sin veileder for arbeidet i 2019. Målet med å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer er å identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv. Gjennom å utarbeide en plan vil dette arbeidet systematiseres, målrettes og effektiviseres. Aktiv medvirkning i planprosessene vil sikre at ulike interesser avstemmes og planarbeidet skjer i samhandling med kommunens grunneiere og grunneierlag. Dine innspill er svært viktige.
Planen for friluftslivets ferdselsårer skal bidra til:

  • Å legge til rette for trivsel og gode levekår for alle grupper i befolkningen i kommunen.
  • Økt fysisk aktivitet og bedre psykisk helse i befolkningen som helhet.
  • Økt miljøhensyn gjennom færre og kortere fritidsreiser med privatbil i hverdagen.
  • Et bredt aktivitetstilbud, med ulik grad av tilrettelegging, alle årstider for alle i kommunen.
  • Å etablere løsninger for felles gode problematikk, som aksepteres lokalt og som adresserer kommunens behov.
  • Etablere nettverk og koordinering mellom aktører som arbeider med ferdselsårer og friluftsliv for øvrig.
  • Sikre bærekraftige og miljøvennlige ferdselsårer.

Prosjektleder for planen er Tor Anders Markussen, Marius Saunders i friluftsrådet koordinerer arbeidet for flere kommuner. Prosjektlederen har med seg en aktiv arbeidsgruppe som består av Willie Jarl Nilsen, Ronny Andre Jacobsen, Inger Othilie Holand, Ellen Marie Ervik og Gyrd Harstad.