Arbeidet med å fornye vannforsyningene i Kirkeveien vil starte opp før jul. Harstad kommune, som ivaretar Veg-, Vann- og Avløpstjenestene for Kvæfjord, har inngått kontrakt med Alta-firmaet CSP AS for utførelse av anleggsarbeidene.

Dagens vannledninger er fra 1970 og det har vært flere lekkasjer i årenes løp. Ledningene er svært viktig for vannforsyningen i Kvæfjord, da den ene forsyner fra vannbehandlingsanlegget (via sjøledning) opp høydebassenget på Borkenes, mens den andre distribuerer vannet ut til alle abonnentene i forsyningsområdet. I tillegg til nye vannledninger, bygges det nytt spillvanns- og overvannsanlegg. Det legges også til rette for framtidig fortau eller gang- og sykkelvei i Kirkeveien. Gatelysanlegget justeres, slik at det ikke trengs å flyttes på nytt når dette arbeidet kommer i gang.

Alle som grenser til anleggsarbeidet, vil bli nabovarslet innen kort tid. Entreprenøren vil før oppstart innkalle til informasjonsmøter for innbyggere/skole etc, spesielt med tanke på trafikkavvikling og trafikksikkerhet i anleggsperioden, da framkommelighet vil bli begrenset i anleggsperioden.