Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Høringsperioden for innspill til planprogrammet er fra 14. juni – 26. juli 2021 og kan sendes postmottak@kvafjord.kommune.no . Merk innspill: Planprogram oppvekstplan, sak 21/441
Teknisk utvalg vil i sitt møte 28. september 2021 behandle innspillene og vedta endelig planprogram.

Meldingen om offentlig høring av planprogram sendes også eksterne mottakere.