Eierkommunene har noe forskjellig renovasjonsforskrifter i dag. Fra årsskiftet 2020 går antall eierkommuner fra 11 til 8 ved at Narvik, Ballangen og Tysfjord slår seg sammen, samt Tjeldsund og Skånland. I den forbindelse så må de nye, sammenslåtte kommunene ha felles forskrifter. Det er i tillegg ønske om å tilpasse de til dagens begrepsbruk og lovfortolkninger, samt forenkles. Det er også forskjell på hytte- og fritidsrenovasjon mellom kommunene. Renovasjonsforskriften vil bli supplert med egne retningslinjer som er en forlengelse av forskriften og går nærmere inn på gjennomføringen av forskriftens bestemmelser.

HRS legger på vegne av eierkommunene forslag til ny felles lokal renovasjonsforskrift for alle HRS-kommunene på høring etter reglene i forvaltningslovens § 37. Da dette er ei felles forskrift har den vært behandlet i styrene i HRS og de har vedtatt at den skal legges ut til offentlig høring. Denne fremgangsmåten er lik det som andre Interkommunale avfallsselskap har gjort. Når høringsperioden er over vil HRS behandle innkomne forslag, og oversende endelig forslag til forskriftsvedtak til sluttbehandling i hvert enkelt kommunestyre.

Når forskriften er vedtatt i alle kommunene vil den bli kunngjort  i Norsk Lovtidende og gjort tilgjengelig på Lovdata.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til HRS IKS, Djupvikveien 21, 8519 Narvik, eller på epost: firmapost@hrs.no.

Høringsfristen er satt til 11. desember 2019.

For nærmere info: 

https://www.hrs.no/horing-renovasjonsforskriftene-for-hrs-sine-eierkommuner/

Forslag til ny forskrift:

https://www.hrs.no/wp-content/uploads/2019/11/Felles-renovasjonsforskrift-for-HRS.pdf

 

Er det spørsmål til denne saken, ta kontakt med :

HRS Husoldning as  på   tlf 76922000

eller

Kvæfjord kommune v/ Ole Øystein Lindebø tlf 99295475