Teknisk utvalg i Kvæfjord kommune har i sitt møte 17. november 2020 vedtatt at utkast til Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2021-2024) skal legges ut til offentlig høring. Høringsperiode vil være seks uker fra 20. november 2020. Du finner høringsutkastet her. Høringsuttalelse kan sendes Kvæfjord kommune på epost postmottak@kvafjord.kommune.no.

Kvæfjord kommune gjør samtidig oppmerksom på at søknader på statlige spillemidler for ordinære anlegg samt nærmiljøanlegg 2021, må være kommunen i hende innen 1.12.2020.  Søknadsskjema forefinnes på www.anleggsregisteret.no. Skulle det være behov for veiledning eller ytterligere bistand kan du ta kontakt på telefon 770 23 193.