Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Kvæfjord kommune

Fastsatt av Kvæfjord formannskap 8. mars 2021, med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer smittevernloven § 4-1 femte ledd.

§ 1. Formål
Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i en periode med økende smittetall.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder i Kvæfjord kommune.

§ 3. Arrangement
Selv om kravene til avstand i covid-19-forskriften blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn 10 personer på innendørs arrangement som regulert i nevnte forskrift § 13 første ledd bokstavene a til e.

§ 4. Ansvar
Kvæfjord kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 5. Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft 9. mars 2021 kl. 00:00, og gjelder til og med mandag 15. mars kl. 24:00.

Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.