Brann 2011.jpg

Foto: Ole Ø. Lindebø

Bakgrunnen for dette er at Stortinget i 2016 vedtok ny forskrift om brannforebygging (FOR-2015-12-17-1710) som har som formål å bidra til å redusere sannsynligheten for brann og begrense konsekvensene en brann kan få for liv, helse, miljø og materielle skader. For hytter og fritidseiendommer i kommunene, har ny forskrift medført krav om tilsyn og feiing ved behov, jf. Forskrift om forebygging § 17.

Feiing av enebolig og hytter

Kvæfjord kommunestyret vedtok i K-sak 38/19  lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Kvæfjord kommune. Denne gjelder også for hytter, - §3,  2. ledd.

Harstad brann og redning har hatt oppdraget med å planlegge gjennomføring av dette i Kvæfjord, Harstad, Ibestad og Tjeldsund. I 2021 var det gjennomført en kartlegging og innhenting av relevant data for dette arbeidet. I arbeidet har de tatt kontakt med alle hytteeierne på sms, brev eller telefon, for å samle inn data om den enkelte hytte, fyringsanlegg og bruk. Det er også utarbeidet en rapport som viser resultat av arbeidet.

Dette ble iverksatt i kommunen i 2022.  Feiing og tilsyn skjer videre ut fra behov og i tråd med vedtatt forskrift.

Konsekvensen av en brann i ei hytte kan være stor. Feiing og tilsyn vil bidra til å hindre brann i hytter, med de følger en slik brann i verste fall kan få.  En pipebrann kan få store konsekvenser. De fleste hytter har i dag fyringsanlegg, og det er ofte mangelfullt tilsyn og vedlikehold av fyringsanlegget. Feiing og tilsyn er et selvkostområdet, og utgiftene til dette skal dekkes av abonnentene gjennom innkreving av at årlig gebyr. Alle som eier en hytte med ildsted i Kvæfjord kommune er derfor pliktig å til å betal fastsatt gebyr. Det kan kun gis fritak på bestemte vilkår. Gebyret innføres fra 01.01.2022.

Kommunestyret vedtok i møte den 16.12.2021 i sak 45/21 gebyrregulativet for 2022. Årlig gebyr for feiing og tilsyn er kr 594 inkl. MVA både for hytter og boliger. 
Gebyrsatsen vedtas for hvert år, tråd med utgiftene på området. Det føres et særskilt selvkostregnskap for selvkostområdet.

Har dere ikke mottatt sms eller brev fra Harstad brann om dette, så ta kontakt, slik at data for deres hytte blir registrert.