Kvæfjord menighetsråd har fremmet forslag om justering av festeavgift for gravplasser i Kvæfjord sokn, dvs ved gravplassene på Flesnes og på Rå. Det er nå fremmet samlet forslag om slike endringer i gravferdsavgiftene, med virkning fra 1.1.2019:

 

  • Festeavgift for gravplasser settes til 100 kr pr år pr gravplass. Festeavgift kreves ved festeperiodens start og som engangsbeløp regnet for 20 år.

  • Det løper frigravsperiode i 20 år for gravferd for avdød som ved dødsfall hadde bopel i kommunen. Forutsatt at graven er holdt i hevd, kan festetiden forlenges i form av to festeperioder á 20 år, dvs samlet frigravsperiode og festetid med inntil 60 år.

  • Gravferdsavgift for utenbygdsboende settes til 8000 kr for kistegrav og 2000 kr ved urnenedsettelse. Det tilkommer ordinær festeavgift, regnet fra første år etter gravferden og mulig forlengelse av festetiden som nevnt ovenfor.     

 

For nærmere opplysninger: kontakt kirkevergen via epost: kirkeverge@kvafjord.kirken.no eller telefon: 77022150.

 

Forslaget om gravferdsavgifter går nå til behandling i formannskapet og menighetsrådet, deretter med endelig vedtak i Kvæfjord kommunestyre 13.desember. Eventuelle høringsuttalelser kan sendes: postmottak@kvafjord.kommune.no eller: Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes. Høringsuttalelser vil bli lagt ved saken etter hvert som de framkommer.