Fra 2021 innførte Kvæfjord kommune månedlig betaling av eiendomsskatt og av kommunaltekniske gebyrer for vann, avløp, slamtømming, renovasjon og feiing. Siste termin for 2021 forfaller til betaling 20.1.2022. Første termin for 2022 forfaller til betaling 20.2.2022. For årsbeløp som er lavere enn 2400 kr blir det skrevet ut én samlet faktura som også forfaller til betaling 20.2.2022. Faktura for hver termin sendes ut cirka tre uker før forfall. For eiendomsskatt og gebyrer som ikke er betalt ved forfall, beregnes det forsinkelsesrenter etter gjeldende rentesats. Forfalt eiendomsskatt og forfalte kommunaltekniske gebyrer er sikret med lovpant i eiendommen og er også tvangsgrunnlag for utlegg.

 

Eiendomsskattelister for 2022 legges ut til offentlig ettersyn på rådhuset og på kommunens hjemmesider i tre uker fra 15.1.2022. Hjemmelshaver får også tilsendt eiendomsskatteseddel som viser skattetakst og utlignet skatt for 2022. Fullstendig oversikt over kommunale gebyrer og andre betalingssatser finnes på kommunens hjemmesider under menyvalget Økonomi.