Link til forslag på budsjett og økonomiplan for Kværfjord kommune

Økonomiplanen er også handlingsdel i kommuneplanens samfunnsdel. Budsjett og økonomiplan går nå på høringsrunde i kommunale råd og utvalg.

Formannskapet skal 28. november avgi sin innstilling til vedtak om budsjett og økonomiplan 2023-2026, med innstilling om eiendomsskatt, gebyrer og betalingssatser for 2023. Formannskapets innstilling vil deretter bli offentliggjort i tråd med kommuneloven § 14-3 fjerde ledd.

Det er lagt opp til endelig behandling av budsjettsaken i Kvæfjord kommunestyre den 15. desember.