• Kanstadveien; for om lag 2640 meter av E10 fra rundkjøring i Gullesfjordbotn og til kommunegrense mot Lødingen kommune, i østlig retning.
  • Sørdalveien; for om lag 6475 meter av E10 fra rundkjøring i Gullesfjordbotn og til kommunegrense mot Lødingen kommune, i sørvestlig retning (i Sørdaltunnelen).

 

Eiere, beboere eller oppsittere langsetter de aktuelle veistrekningene har ikke klageadgang når det gjelder vedtatt adressenavn eller skrivemåte, jf. regler gitt i matrikkelloven og matrikkelforskriften samt tidligere kunngjøring i lokalpressen og på kommunens hjemmesider med høringsfrist 15.1.2021, blant annet for å få fram relevante synspunkter.

 

Stedsnavnloven åpner for at vedtak om adressenavn kan påklages av den som etter § 6 kan ta opp sak om skrivemåten for stedsnavn; det vil si

  1. offentlig organ
  2. eier eller fester i sak som gjelder navn på egen eiendom
  3. lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn eller
  4. stedsnavntjenesten.

Eventuell klage bes framsatt i epost til postmottak@kvafjord.kommune.no eller i papirpost til Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes innen 15. april 2021.