Skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud i grunnskolen og videregående skoler og er tilgjengelig for elever, foresatte og samarbeidende personell. Skolehelsetjenesten omfatter helseundersøkelser, vaksinering, helseopplysning, undervisning i grupper og klasser, samtaler og oppfølging av enkeltelever og foresatte. Tverrfaglig samarbeid vektlegges.

 

Hver skole har faste dager der helsesykepleier er tilstede.

Helsesykepleier orienterer om skolehelsetjenesten til elever på alle trinn og deltar på enkelte foreldremøter.

Elever som kommer flyttende til skolen tilbys samtale ved behov.

Kontakt:

Borkenes skole, småtrinnet: Helsesykepleier Isabell Nicolaisen Karlsen tlf 482 15 035

Borkenes skole, mellomtrinn og ungdomsskole: Helsesykepleier Kirsti Jensen, tlf. 416 67 898

Vik oppvekstsenter: Helsesykepleier Kristin Vonheim Håkonseth, tlf. 992 16 984

Flesnes oppvekstsenter: Helsesykepleier Nina Olsen, tlf. 941 53 396

Rå videregående skole: Helsesykepleier Nina Olsen, tlf. 941 53 396 

 

Lover og retningslinjer

Helsestasjonen arbeider etter gjeldende lover og retningslinjer. Alle som arbeider ved helsestasjonen har taushetsplikt.

De mest aktuelle lover og forskrifter er nevnt. Andre lover og forskrifter kan ha tilsvarende bestemmelser.

 

Nasjonalfaglige retningslinjer for helsestasjon

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelser av helsehjelp (Pasientjournalloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

 

Årshjul for grunnskolen