SFO i Kvæfjord kommune

Kvæfjord kommune eier og driver skolefritidsordninger som en avdeling ved skolene eller barnehagene. Det finnes 3 avdelinger i vår kommune: Borkenes skole, Flesnes oppvekstsenter og Vik oppvekstsenter. Skolefritidsordningen som ikke er en del av verken grunnskoleopplæringen eller videregående opplæring, skal være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov. Arealene inne og ute må være tilpasset den aktiviteten som drives.

Skolefritidsordningen skal ha vedtekter som fastsettes lokalt av kommunen. Vedtektene skal som et minimum inneholde bestemmelser om eierforhold, opptaksmyndighet, opptaksriterier, opptaksperiode, oppsigelse av plassen, foreldrebetaling, leke- og oppholdsareal, daglig oppholdstid, åpningstider samt bemanning og ledelse.

SFO - Opptak gjeldende for skoleåret 2024-25

Søknadsfrist er 15. mars 2024.

 

Gratis kjernetid i SFO for 1., 2.  og 3. klassetrinn skoleåret 2024/25
Fra høsten 2024 innføres det 12 timer gratis kjernetid i SFO for elever også i 3. klassetrinn.
I Kvæfjord betyr det at elever på 1. til 3.  klassetrinnene gis tilbud om gratis kjernetid i SFO hver dag fra kl. 07.45-15.05 i skoleåret. De som ønsker plass i SFO, må søke i søknadsportalen «Visma flyt skole».

Elever i 1., 2. og 3. klasse har tilbud om å velge én av modellene nedenfor:

Mod 1: Gratis kjernetid (kl. 07.45-15.05), ingen betaling i 10 mnd.

Mod 2: Gratiskjernetid med morgen (kl. 07.00-15.05), pris kr 375,- i 10 mnd.

Mod 3: Gratis kjernetid med ettermiddag (kl. 07.45-16.30), pris kr 803,-, i 10 mnd.

Mod 4: Gratis kjernetid/ hel plass (kl. 07.00-16.30) pris kr 1179,- i 11 mnd.
For modell 4 betaler man for 11 mnd., og har da fullt tilbudet også i skolefri og ferier.

For de øvrige modellene betaler man for 10 mnd., og har gratis kjernetid 12 t pr. uke i skolefri og ferier.

I feriene er gratis kjernetid fra kl. 08.00 til kl. 14.00. Den beregnes slik;

  • Korte ferier: 1 dag pr. uke regnes som kjernetid
  • Lengre ferier: 2 dager pr. uke regnes som kjernetid

SFO fastsetter hvilke dager gratis kjernetid kan benyttes.

Det er mulig å kjøpe dagplass utover gratis kjernetid i feriene. Ta kontakt med leder for SFO hvis dere ønsker dette. Hvis det er mange som ønsker å kjøpe dagplass vil første klasse ha prioritet grunnet bemanningen på SFO.

4. klassetrinn kan søke på følgende tilbud:
Hel plass          kr         2315,-  tilbud i 11 mnd
Inntil 16 timer   kr         1432,-  tilbud i 10 mnd
Inntil 9 timer    kr         866,-   tilbud i 10 mnd            
Morgen SFO     kr         725,-    tilbud i 10 mnd.

Informasjon om ordninger for reduksjon i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt i husholdningen finnes på kommunens nettsider: link ligger på hjemmesiden.