SFO i Kvæfjord kommune

Kvæfjord kommune eier og driver skolefritidsordninger som en avdeling ved skolene eller barnehagene. Det finnes 3 avdelinger i vår kommune: Borkenes skole, Flesnes oppvekstsenter og Vik oppvekstsenter. Skolefritidsordningen som ikke er en del av verken grunnskoleopplæringen eller videregående opplæring, skal være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov. Arealene inne og ute må være tilpasset den aktiviteten som drives.

Skolefritidsordningen skal ha vedtekter som fastsettes lokalt av kommunen. Vedtektene skal som et minimum inneholde bestemmelser om eierforhold, opptaksmyndighet, opptaksriterier, opptaksperiode, oppsigelse av plassen, foreldrebetaling, leke- og oppholdsareal, daglig oppholdstid, åpningstider samt bemanning og ledelse.

SFO - Opptak gjeldende for skoleåret 2023-24

Søknadsfrist 1. april 2023

Gratis kjernetid i SFO for 1. og 2. klassetrinn fra og med skoleåret 2023/24

Fra høsten 2023 innføres det 12 timer gratis kjernetid i SFO for elever i 1. og 2. klassetrinn.

I Kvæfjord betyr det at elever på disse to klassetrinnene gis tilbud om gratis kjernetid i SFO hver dag fra kl. 07.45-15.05. De som ønsker plass i SFO, må søke i søknadsportalen «Visma flyt skole».

Elever i 1. og 2. klasse har tilbud om å velge én av modellene nedenfor:

  1. Gratis kjernetid (kl. 07.45-15.05), ingen betaling i 10 mnd
  2. Gratis kjernetid med morgen (kl. 07.00-15.05), pris kr 360,- i 10 mnd
  3. Gratis kjernetid med ettermiddag (kl. 07.45-16.30), pris kr 770,-, i 10 mnd
  4. Gratis kjernetid med morgen og ettermiddag (kl. 07.00-16.30), pris kr 1130,- i 11 mnd

For modell 4 betaler man for 11 mnd., og har da tilbudet også i skolefri og ferier.

For de øvrige modellene betaler man for 10 mnd., og kan søke om å få kjøpe plass i skolefri og ferier.  I feriene er gratis kjernetid fra kl. 08.00 til kl. 14.00. Den beregnes slik;

  • Korte ferier (inntil 3 dager): 1 dag regnes som kjernetid
  • Lengre ferier (mer enn 3 dager:) 2 dager pr. uke regnes som kjernetid

Det er mulig å kjøpe dagplass utover gratis kjernetid i feriene. Ta kontakt med SFO-leder hvis dere ønsker dette. Hvis det er mange som ønsker å kjøpe dagplass vil første klasse ha prioritet grunnet bemanningen på SFO.

De øvrige klassetrinn kan søke på følgende tilbud:

Hel plass kr. 2220,- tilbud i 11mnd
Inntil 16 timer kr. 1373,- tilbud i 10 mnd
Inntil 9 timer kr. 830,- tilbud i 10 mnd
Timeplass    kr. 64,-  
Dagplass          kr. 280,-  
Ukeplass kr. 696,-  
Morgen SFO kr. 695,-  

Informasjon om ordninger for reduksjon i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt i husholdningen finnes på kommunens nettsider: link ligger på hjemmesiden.