Den som ønsker å selge alkoholholdig drikk fra butikk må søke om salgsbevilling. Søknader behandles først administrativt, deretter politisk.

Det må søkes om ny bevilling ved vesentlig endring i eiersammensetning eller endring av konsept for virksomheten. Ved konkurs faller bevillingen bort.

Ved virksomhetsoverdragelse kan ny eier drive på eksisterende bevilling i inntil tre måneder, forutsatt at melding om virksomhetsoverdragelse og søknad om ny bevilling er levert kommunen innen 30 dager etter at overdragelsen har funnet sted.

Målgruppe

Dagligvareforretninger, eller personer som ønsker å starte slik virksomhet der man ønsker å selge alkoholholdig drikk gruppe 1.
Dvs. alkoholholdig drikk under 4,76 volumprosent (øl og enkelte typer ”rusbrus”).

Søknadsskjema

Skjema fåes ved henvendelse til kommunen.

Vilkår

Søker om salgsbevilling må ha en styrer og en stedfortreder for bevillingen.
Firmaet må være registrert i Brønnøysundregisteret.

Krav til dokumentasjon

Søker må legge fram:

  • Tegninger over salgsstedet som klart viser hvor de alkoholholdige varene skal plasseres.
  • Dokumentasjon på avlagt kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder.

Søknadsfrist

Søknader om salgsbevilling behandles fortløpende, men man må regne med minst halvannen måneds behandlingstid (mer om sommeren da de politiske utvalgene har ferie). Kommunen innhenter uttalelser fra politi og skattefut i forhold til søknaden, personer med vesentlig innflytelse på bedriften, styrer og stedfortreder. Saken legges deretter fram for politisk behandling i formannskapet.

Gebyr

Det koster ikke noe å få søknaden behandlet. Innehaver av salgsbevilling må årlig betale et gebyr til kommunen avhengig av omsatt mengde alkohol, men minimum kr. 1.200,-.

Kvalitetsmål

Søknader som er fullstendig utfylt og har de nødvendige vedlegg skal behandles politisk så snart uttalelser fra politi og skattemyndigheter foreligger. Når vedtak er fattet vil søker få skriftlig tilbakemelding om vedtaket, vedlagt bevillingsbrev dersom bevilling blir innvilget.

Varighet/fornying

Salgsbevillinger gis for inntil fire år av gangen. Bevillingsperiodene følger kommunevalget, slik at utløp av salgsbevilling er i juni året etter kommunevalg. Alle bevillingshavere som ønsker ny bevilling må søke på nytt. Søknadsskjema skal utfylles fullstendig, det er ikke tilstrekkelig å vise til tidligere søknad.

Klage

Vedtak kan klages inn til Fylkesmannen. Klagefristen er tre uker etter at en har blitt gjort kjent med vedtaket. Klagen rettes til kommunen, som tar saken opp til ny vurdering. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Hjemmel

Alkoholloven av 2. juni 1989 med endring av 17. desember 2004 og forskrift av 8. juni 2005 gitt med hjemmel i loven.

Viktige bestemmelser

Den som får bevilling må forholde seg til:

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (Alkoholloven)

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.