På grunn av arbeidets art, vil Linjeproff AS være avhengig av å benytte motorkjøretøy for nødvendig transport av utstyr og mannskap. Transporten vil foregå langs eksisterende stolpe-traseer/og fra/til offentlig vei, og vil med dette også varsle om bruk av ATV og beltegående kjøretøy langs eksisterende tele/el-linjer i kommunen, med hjemmel i motorferdselloven § 4 første ledd bokstav b.

Linjeproff AS ber om å få opplyst om det er områder som det fra vår side må treffes spesielle tiltak i forbindelse miljø/naturvern. Vi vil selvfølgelig bestrebe oss på å ivareta natur/fauna på best muligmåte, og ønsker oss et godt samarbeid med både kommunen og private grunneiere som måtte bli berørt.

Link til mottatt informasjon fra Linjeproff AS og fullmakt fra Telenor Sanering