I mars 2015 startet et toårig nydyrkingsprosjekt i regi av Kvæfjord kommune. Prosjektet er jobbet frem med tilslutning fra alle politiske parti i kommunen. Norsk landbruksrådgiving Nord Norge, en rådgivingsenhet for Nordland, Troms og Finnmark har sammen med ei styringsgruppe ansvaret for prosjektgjennomføringen. Prosjektleder er Ingvild Lauvland Høie, og prosjektledelsen er ei 40% stilling.

Nydyrkingsprosjektet i Kvæfjord har per mai 2018 gått i litt over tre år. Hovedmålene til prosjektet har vært å

 • bidra til å finne system og metoder for årlig utvidelse av dyrkaareal i kommunen

 • gjøre eksisterende bruk mer robust

 • nærme seg egendekning av grovfôr i kommunen, behov for ca 3000 dekar nydyrking
   

Hva har skjedd i prosjektet siden mars 2015?

 • I kartleggingsarbeidet fremheves det en etterspørsel etter snaue 3.000 dekar dyrka mark. Status på søknader og godkjente nydyrkingsarealer i prosjektperioden frem til nå viser at ca. 400 dekar er ferdig dyrka, og at ca. 1.200 dekar er søkt omdisponert.

 • Flere nyoppstartinger og økt rekruttering og videreutvikling av landbruksforetak. Prosjektet har vært en vitamininnsprøyting for hele næringa!

 • Tilpasset avtaleverk er utarbeida og tatt i bruk.

 • Konsekvensutredning i et område i Borkenesmarka på ca. 2500 dekar, i august 2016. Konsekvensutredninga har tydelig pekt på aktuelle arealer for nydyrking.

 • Kommunen har fått henvendelser om overføring av kunnskap om prosjektet. Det er stor offentlig interesse, både fra kommuner og på fylkesnivå.

 • Kontakt med aktuelle grunneiere i kommunen, intensivert i løpet av 2017.

 • Det er laget kart for fokusområder i kommunen.

 • Arbeid med opprusting av vei i Borkenesmarka, inn til dyrkbare arealer. Befaring og finansieringsmuligheter. Dialog med ulike veilag og grunneierforeninger.

 • Planlegging og forberedelse til naturkartlegging av hele den nordlige delen av Hinnøya. Samarbeid med Harstad kommune. Miljødirektoratet/ Ecofact gjennomfører kartlegginga sommeren 2018.

 

 

I tillegg til arbeid med nydyrking i hele Kvæfjord, er det aktuelt å reetablere gammel landbruksjord som ikke lenger er i drift. Vi skal jobbe for et mer miljøvennlig landbruk i Kvæfjord ved blant annet å redusere transportavstander.

Prosjektet er en av de underliggende årsakene til optimisme i landbruket i kommunen. Vi vil fortsette å bidra til å bygge et godt omdømme i Kvæfjord!

Eier du jord som du kunne tenke deg å leie ut eller selge til dyrkingsformål?  Ta kontakt!

 

Prosjektleder Ingvild Lauvland Høie
Epost: ingvild.Lauvland.Hoie@kvafjord.kommune.no
Mob.: 958 81 365

Nydyrkingsprosjektet på Facebook