Kontaktinformasjon NAV Kvæfjord

Telefon:
55 55 33 33
kl. 08.00–15.30
 
Innsending av skjemaer:
Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.
 
Postadresse:
Hans Egedes veg 5, 9475 BORKENES
 
Organisasjonsnummer:
994478192
 
Kontornummer:
1911

Publikumsmottak:

Borkenes
Hans Egedes veg 5, 9475 BORKENES
 

Spesielle åpningstider

Åpningstider:
Mandag
10:00 - 14:00
Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.
Tirsdag
stengt
Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.
Onsdag
10:00 - 14:00
Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.
Torsdag
stengt
Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.
Fredag
10:00 - 14:00
Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.

Sosiale tjenester

Sosiale tjenester er ikke en del av selvbetjeningsløsningene nevnt ovenfor. Dette er tjenester som er omfattet av Lov om sosiale tjenester i NAV og som ivaretas av NAV Kvæfjord. NAV Kvæfjord gir hjelp som skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. 

Hjelpen kan gis i form av:

 • opplysning, råd og veiledning
 • økonomisk stønad
 • kvalifiseringsprogram
 • nødbolig
 • økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning

Opplysning, råd og veiledning

Hva innebærer tjenesten?

Tjenesten omfatter alt fra enklere veiledning for å kunne håndtere hverdagen til faglig kvalifiserte råd og familieoppfølging. Innholdet i tjenesten må vurderes ut fra behovene til den enkelte. Gjennom motivasjons- og endringsarbeid skal tjenesten styrke den enkeltes mulighet til å mestre egen livssituasjon på ulike områder, som arbeid og aktivitet, økonomi, hjemme- og bosituasjon, helse, fritid og nettverk. Tjenesten skal bidra til at en i størst mulig grad kan leve et selvstendig liv med mulighet til å forsørge seg selv gjennom arbeid. Tjenesten baseres på aktiv involvering og deltagelse. Hjelp til selvhjelp er et grunnleggende prinsipp i tjenesten du tilbys.

Hvem har rett til tjenesten?

Alle som oppholder seg i Norge har rett til å søke om og få vurdert sitt behov for tjenesten opplysning, råd og veiledning. Dette gjelder også personer som har begrensede rettigheter etter forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge, herunder personer som oppholder seg ulovlig i Norge.

Hvordan søker du?

Du kan søke på søknadsskjemaet som foreløpig fås i papirformat ved NAV Kvæfjord.  Her vil du kunne få mer informasjon om tjenesten, og eventuelt bistand til å søke. Søknaden kan gjøres skriftlig eller muntlig, som i publikumsmottak eller på telefon (55 55 33 33). 

Det vil bli fattet et vedtak på bakgrunn av en konkret og individuell vurdering av ditt behov. Vedtaket kan påklages.

Økonomisk stønad

Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Med dette menes penger til det som regnes som livsnødvendigheter, som bl.a. mat, husleie og strøm. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Hvem kan få økonomisk stønad av NAV Kvæfjord:

 • Du må oppholde deg i Kvæfjord kommune. Dersom du oppholder deg i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester gjelder egne regler.
 • Du kan ikke sørge for livsopphold gjennom arbeid eller ved hjelp av andre rettigheter. Alle har rett til å levere søknad for å få sin sak vurdert.


Hvordan søker du?

Søknadskjema fås inntil videre i papirformat hos NAV Kvæfjord. Skjemaet leveres eller sendes til NAV Kvæfjord.

Vedlegg som bør følge med søknaden:

 • Gyldig legitimasjon
 • Lønnslipp/dokumentasjon på annen inntekt/formue
 • Kontoutskrift de tre siste månedene
 • Siste selvangivelse og ligning/skatteoppgjør
 • Dokumentasjon på boforhold (f.eks leiekontrakt, lånepapirer el.l)
 • Fakturaer som viser utgifter til for eksempel husleie, boliglån og strøm

Søknadsskjema leveres hos NAV Kvæfjord, som vil vurdere behovet for hjelp. 

NAV-kontoret vil foreta en helhetsvurdering av din økonomiske, sosiale og helsemessige situasjon på et individuelt grunnlag. Det er derfor viktig at din søknad om sosialhjelp blir opplyst så godt som mulig. Du må derfor levere dokumentasjon på dine inntekter og utgifter og ellers dokumentere andre forhold rundt din situasjon som kan ha betydning for vurdering av søknaden.

Nødbolig

NAV er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til den som ikke klarer det selv. Midlertidig botilbud skal avhjelpe akutt bostedsløshet og er ikke ment å vare over tid. Med akutt bostedsløshet menes at du ikke har et sted å sove og oppholde deg det neste døgnet. Midlertidig botilbud er et nødtilbud som gis for en kort periode opp mot 14 dager, med andre ord er dette ikke en permanent bolig.

Hvordan søker du?
Søknadskjema fås inntil videre i papirformat hos NAV Kvæfjord. Søknaden leveres i skranke på NAV Kvæfjord.

Vedlegg som bør følge med søknaden:

 • Gyldig legitimasjon
 • Lønnslipp/dokumentasjon på annen inntekt/formue
 • Siste selvangivelse og ligning/skatteoppgjør

NAV Kvæfjord tildeler nødbolig etter vedtak og i samarbeid med kommunen. Hvilken nødbolig som tildeles vurderes ut fra behov og hva som er tilgjengelig på søknadsdatoen. Det er med andre ord ikke mulig å velge bolig/plassering. Du vil også måtte påregne bytte av adresse hvis du fortsatt er i behov av nødbolig etter første vedtak. Barnefamilier vil bli vurdert mot annet tilbud. 

Det forventes at du under oppholdet er aktiv i søken etter egen bolig og du kan bli bedt om å dokumentere aktiviteten ved en eventuell ny søknad. Du kan få råd og veiledning for hvordan du henvender deg til utleiere, eller om andre forhold vedrørende det å skaffe bolig i publikumsmottaket på NAV eller hos din veileder. 
 

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Ønsker du å komme i arbeid og trenger ekstra oppfølging på veien, kan Kvalifiseringsprogrammet være noe for deg! Målet med Kvalifiseringsprogrammet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet. Du og NAV-veilederen din kan sammen planlegge innholdet i programmet ut fra dine behov og forutsetninger. Du kan for eksempel få veiledning om økonomi og bolig.

Programmet er på fulltid og skal inneholde

 • arbeidsrettede aktiviteter
 • opplæringsaktiviteter
 • tett individuell oppfølging og veiledning

Programmet kan også inneholde andre aktiviteter som støtter opp under og forbereder deg på overgangen til arbeidslivet. Det kan også settes av tid til nødvendig helsehjelp. Du har selv ansvar for å følge opp programmet ditt i samarbeid med veilederen din på NAV kontoret.

Hvem kan få?

For å ha rett til kvalifiseringsprogram, må NAV vurdere behovene dine og om programmet vil føre til at du lettere kan komme i arbeid.

Du må

 • være i yrkesaktiv alder og ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne
 • ha behov for tett oppfølging
 • ha ingen eller svært begrensete ytelser fra NAV
 • ha gjennomgått en arbeidsevnevurdering
 • ha lovlig opphold og fast bopel i Norge

Hva kan du få?

 • Kvalifiseringsstønaden du får når du deltar i programmet er 2 ganger grunnbeløpet (G). (Se link)
 • Er du under 25 år får du 2/3 av full stønad.
 • Har du barn får du barnetillegg.
 • Hvis du har egen bolig, kan du ha rett til bostøtte.
 • Du betaler skatt av stønaden.
 • Du har krav på ferie.

Hvor lenge kan du få?

Kvalifiseringsprogrammet er på 37,5 timer per uke, og har en varighet på inntil ett år. NAV kan forlenge programmet ditt med ett år hvis NAV vurderer det som hensiktsmessig og nødvendig.
 

Hvordan søker du?

Du må ta kontakt med NAV-Kvæfjord for å avklare om du har rett til å delta i Kvalifiseringsprogrammet.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Har du problemer med å disponere pengene slik at de strekker til gjennom hele måneden, eller har du gjeld som du ikke får betalt? Økonomisk trygghet er viktig for nattesøvnen og den psykiske helsen. Det er derfor viktig at du tar grep snarest mulig, dersom økonomien ikke er i balanse.

Det er mange ting du med relativt enkle grep kan gjøre for å få tilbake kontrollen. Ved å trykke på linken Økonomisk rådgivning – hjelp til selvhjelp vil du få mange nyttige råd og tips. I tillegg tilbyr Kvæfjord kommune ved NAV økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning pr telefon, chat og personlig oppmøte. Mer informasjon finner du her: Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning i NAV.