Formålet med satsingen er å sikre langsiktig forvaltning av et utvalg landskapsområder med svært store biologiske og kulturhistoriske verdier som er formet av langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk. Tilskudd kan benyttes til tiltak som bidrar til å sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljø, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Målgruppe

Alle grunneiere innenfor det utvalgte kulturlandskapet, lag og foreninger, foretak, kommunen, skoler, barnehager og andre kunnskapsmiljø kan søke om UKL-midler. Det utvalgte kulturlandskapet ble i 2019 utvidet og består nå av om lag 7 900 daa.

 Kart skallan kulturmidler.png

 

 

 

 

 

 

 

 

For å søke om midler må du søke under utvalgte kulturlandskap i jordbruket via https://www.altinn.no/en/

Søknadfrist er 29 mai 2020.

Eksempler på tiltak

Restaurering og skjøtsel av artsrike slåttemarker og naturbeitemarker, istandsetting av bygninger og andre kulturminner, formidling, fortellerkvelder, mattradisjoner, turkart, natur- og kultursti, skilting, småskala næringsutvikling, reiseliv, guida turer, ungdomstiltak/aktiviteter i kulturlandskapet, barnearrangement med natur og kultur i fokus, tilrettelegging for ferdsel, fjerning av fremmede skadelige arter, kartlegging m.m.

Kartlegging og planer for området

Det er gjennomført kartlegging av verdiene i området, både når det gjelder kulturminner, kulturmiljø og biologisk mangfold. Det er også utarbeidet skjøtselsplaner for naturbeitemarker og slåttemarker. Forvaltningsplan er under utarbeiding. 

Biologisk mangfold

Rapport naturtyper Skallan - Rå (Miljøfaglig utredning 2019)

Beitemarkssopp i Skallan - Rå (Miljøfaglig utredning 2018)