Kommuneloven, "Lov om kommuner og fylkeskommuner"
Formålet med denne loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. 
Den gjelder for kommuners virksomhet, herunder kommunal virksomhet i medhold av andre lover.

Her finner du loven i sin helhet >>les mer

 

Forvaltningsloven, "Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker"
Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert organ for stat eller kommune.

Loven inneholder regler om: saksbehandling, habilitetsspørsmålet, saksforberedelse ved enkeltvedtak, vedtak som kan påklages m.m.

Her finner du loven i sin helhet >>les mer

 

Offentlighetsloven, 
"Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd"

Formålet med loven er å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig, for slik å styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakelsen, rettssikkerheten for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmennheten. Loven gjelder for staten, fylkeskommuner og kommuner.

Her finner du loven i sin helhet >>les mer