Kommunestyret i Kvæfjord har i møte den 17. juni vedtatt kommuneplanens samfunnsdel 2021-2035. Planen beskriver utfordringer og muligheter for Kvæfjord, og inneholder langsiktige mål vi skal jobbe mot.

Den vedtatte samfunnsplanen kan leses om du klikker på lenken.

Samfunnsplanen er førende for alt arbeid vi gjør i kommunen, og for andre planer som skal lages. Arealplanen til kommunen skal følge opp og sikre sammenheng mellom målene i samfunnsplanen og faktisk arealbruk.

Mål og strategier for fremtiden

Samfunnsplanen inneholder mål, delmål og strategier for satsingsområdene i kommunen: En god oppvekstkommune, et godt lokalsamfunn, og en grønn kommune.

Skal vi lykkes med god samfunnsutvikling i Kvæfjord er det av stor betydning at hele Kvæfjord-samfunnet, både privatpersoner, frivilligheten, offentlige aktører og næringsliv, mobiliserer på bred front. I felleskap er målet å skape et godt liv for alle innbyggere, med gode bomiljøer for alle barn, voksne og eldre, og et aktivt, trygt og bærekraftig lokalsamfunn.

Tverrfaglig arbeid og medvirkning

Samfunnsplanen har blitt til gjennom et godt tverrfaglig arbeid, og gjennom de mange innspillene vi har fått fra innbyggere, lag og foreninger, barn og unge. Politikerne i Kvæfjord har blitt løpende orientert om arbeidet, og har hatt mulighet til å komme med innspill gjennom sine faste møter i råd og utvalg.

Har du spørsmål kan du kontakte samfunnsplanlegger Ellen Marie Ervik,
tlf. 976 23 526 / ellen.ervik@kvafjord.kommune.no