Det er Politiet som har det operative ansvaret ved en større ulykke. Politiet kan be kommunens kriseledelse om å iverksette tiltak for å lindre omfang og skader.Hver kommune har sin kriseledelse som blir innkalt dersom en større ulykke/krise inntreffer. Det har vi også i Kvæfjord. Ordføreren har det formelle ansvaret for kriseledelsen, og kommunedirektøren har det operative ansvaret for mannskap og tjenester som skal tre i kraft.


Hver kommune har også en kriseomsorgsgruppe (psykososialt kriseteam) som har som oppgave å ta hånd om skadede og pårørende i forbindelse med psykiske belastninger en ulykke kan medføre. Kriseomsorgsgruppen får man kontakt med via Legevakten.

Hver enkelt kommune har ansvaret for tiltak som iverksettes i egen kommune som følge av en større ulykke eller krise, men vi kan støtte og hjelpe hverandre på tvers av kommunegrensene.

Kommunen har utarbeidet en kriseplan.