08.01.2021: Info til ansatte i helse og omsorg

Helse- og omsorg har pr. i dag ikke blitt direkte berørt av smittesituasjonen. Det at mange innbyggere settes i karantene, påvirker også enheter i helse- og omsorg, da også ansatte herfra er i karantene.
Det har vært noen uklarheter for ansatte ift. hvem som skal i karantene. Det kommer derfor mange henvendelser både til egne ledere og til smittevernteamet/ koronatelefonen.
Det er i denne forbindelse greit å være obs på de ulike begrepene som benyttes.

I forhold til smitteutbruddet på «Verftet» 29.12. ble det anbefalt ekstra tiltak med karantene for alle som deltok på arrangementet, samt at deres husstandsmedlemmer ble anbefalt å holde seg hjemme til deltakerne kunne vise til negativ test. De utvidede tiltakene gjelder kun for personer som var på Veftet og deres husstand, ikke andre som er smittet.

En «Nærkontakt» er en person som selv har vært i direkte kontakt med en smittet, nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter, i direkte kontakt med smittet eller direkte kontakt med sekret fra en smittet.
Det er kun de som er definert som «nærkontakter» som skal i karantene. For nærkontakter til smittede er karantenetiden 10 dager.
Husstandsmedlemmer av en «Nærkontakt» er dermed ikke selv nærkontakter. De skal ikke i karantene, dersom ikke den som er i karantene utvikler luftveissymptomer. I så fall anbefales at de kontakter smittevernteamet for videre informasjon.

Smittesituasjonen i Kvæfjord kan i dag betegnes som risikonivå 2 på en skala fra 1 til 5, med  5 som mest kritisk. Det er derfor ikke igangsatt spesielle tiltak for enhetene i helse- og omsorg ut over tidligere anbefalinger og tiltak. Tiltakene er:

-          Hjemmekontor for ansatte som har mulighet for dette ( avklares med egen leder)

-          Innført rødt nivå på alle barnehager og skoler i Kvæfjord

-          Egne regler for pasienter som utskrives fra UNN om testing, og bruk av smittevernutstyr

-          Skjerpede besøksrutiner for beboere på sykehjem


Det innføres ikke tiltak som pålegg om bruk av munnbind ( anbefales først på nivå 4 og 5), eller organisering av tjenestene i team slik situasjonen er nå. Ved endret smittesituasjon kan slike tiltak bli aktuelle senere.
Og det legges så langt som mulig opp til å begrense at ansatte / vikarer ikke jobber på flere steder

Eller vises til de generelle smittevernreglene med avstand, håndhygiene og å være hjemme ved symptomer som kan være forenlig med koronasmitte.

For helsepersonell er disse mest aktuelle:

 1. Folkehelseinstituttet: www.fhi.no
  Koronaveilederen til FHI: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
 2. Helsedirektoratet: www.helsedirektoratet.no
  Veilederen til helsedirektoratet inneholder informasjon om koronatiltak og restriksjoner både innenfor helse, skole, barnehage mm. Veilederen oppdateres jevnlig,- de siste endringene ligger først i endringsloggen. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus
 3. HelseNorge: www.helsenorge.no. Oversikt over de vanligste koronarelaterte spørsmålene på et lettforståelig språk her; https://www.helsenorge.no/koronavirus/
 4. UNN har egen informasjon rettet mot kommunehelsetjenesten:eller spesielt punktet om «Covid-19 noen tips» https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge

Generell informasjon til ansatte i helse- og omsorg

Pr 5.11.2020 gjelder følgende (dette kan endre seg på kort varsel, sjekk på www.fhi.no ) :

Ansatte i helse- og omsorg inkl vikarer og nytilsatte, som i løpet av de 10 siste dagene har vært i land eller områder utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt, skal testes for Covid-19, og negativ test skal foreligge før de møter på pasientnært arbeid.

Arbeidere i helse og omsorg fra andre land:

Mange kommuner leier inn ferievikarer, gjerne helsefagstudenter, fra Sverige eller andre land til å jobbe i helsetjenesten. Disse vikarene er unntatt fra karantene etter covid-19-forskriften mens de er på jobb eller på reise til og fra jobb. De kan imidlertid være smittet under arbeid eller studier i helsetjenesten i hjemlandet.

Arbeidsgiver kartlegger vikarenes smitterisiko og gir dem opplæring om covid-19 før vikarene starter i arbeide for å unngå smitte.

Virksomhetsledelsen har etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, og Forskrift om kvalitet og ledelse i helsetjenestene, plikt til å sikre forsvarlige helsetjenester, og skal ha rutiner som sikrer at utenlandske vikarer ikke utgjør noen smittefare.

Rutiner dersom pasienter i helse- og omsorg blir smittet

Kvæfjord har avtale med Harstad kommune om å benytte deres «Tiltakskort» ved koronasmitte så langt disse er relevante for Kvæfjord. NB: Men dere må være oppmerksomme på at de kun er gyldige inntil sentrale myndigheter har oppdatert sine retningslinjer, og kortene blir derfor oppdatert jevnlig. FHI har til enhver tid oppdatert informasjon. Intranett med internkontrollrutinene til helse- og omsorg kan også inneholde relevant informasjon for ansatte.

Her er lenke til tiltakskortene i Harstad kommune som også kan benyttes av ansatte i Kvæfjord: https://www.harstad.kommune.no/info-til-helsepersonell.526269.no.html

 1. Tiltakskort for helseinstitusjon ved mistenkt covid-19 hos pasient 
 2. Tiltakskort for helseinstitusjon ved bekreftet covid-19 hos pasient 
 3. Tiltakskort ved mistenkt covid-19 hos hjemmeboende pasient 
 4. Tiltakskort ved bekreftet covid-19 hos hjemmeboende pasient 
 5. Personlig beskyttelsesutstyr ved covid-19

Om arbeidstøy og smittevernutstyr

Arbeidstøy:

Ansatte som ikke har arbeidstøy i dag, skal benytte dette i tillegg til smittevernutstyr dersom de får pasienter med koronasmitte. Ved smitte skal arbeidstøy skiftes hver dag.

For å bestille arbeidstøy varsler enhetsleder på den enheten som har fått smitte vera.johnsen@kvafjord.kommune.no  tlf 91853995. Arbeidstøy leveres i hht avtaler som er gjort med enhetslederne. Mellom bestilling og levering kan arbeidstøy lånes på Kvæfjordheimen sykehjem. Dette koordineres av Vera Johnsen /Veronica Sollund.

Smittevernutstyr:

Oversikt over hva kommunen har av smittevernutstyr og hva vi er forventet å trenge i kommende uke rapporteres til Helsedirektoratet. Smittevernutstyr sendes ut derfra etter innrapportert behov ut 2020. Etter 1.1.2021 vil utstyr komme direkte fra vår leverandør av medisinsk utstyr (OneMed).

 • Kvæfjordheimen sykehjem har utstyr som dekker de første døgnene for institusjonene dersom smitte oppstår (Kvæfjordheimen og Husby sykehjem, Husby og Kveldro bosenter).  Telefon: 77023386/91853995 (Vera Johnsen) / 90590643 (Veronica Sollund).
 • For enhetene i åpen omsorg inkludert Boas kan smittevernutstyr hentes hos sykepleietjenesten (natt-tjenesten) hele døgnet når behov oppstår.  Enhetene skal ikke hente ut smittevernutstyr «for sikkerhets skyld», - kun dersom de får personer med smitteregime.            
  Telefon: 77023315/ 90142100/ 91359827

For opplæring i bruk av smittevernutstyr,- eget kapitel fra KS læring under.

Opplæring i bruk av hygiene og smittevernutstyr

KS logo  KS-læring og aktuelle kurs for ansatte i helse- og omsorg i Kvæfjord:

KS Læring er en læringsarena. En felles plattform for kommuner og fylkeskommuner i Norge. På KS Læring finner du nettkurs og ressurser til fritt bruk. Alt fra lokale nyansatt- kurs til store nasjonale kurs for ansatte innenfor helse, omsorg, velferd, skole, oppvekst, ikt, administrasjon m.m. KS Læring er laget for deling, og for å gjøre /spille hverandre gode.

Kvæfjord kommune ønsker at relevant faglig påfyll skal være lett tilgjengelig for de ansatte. Faglig påfyll og kompetanseheving er viktig for å beholde fagfolk og for å rigge oss for dagens og morgendagens krav og forventinger. Faglig påfyll kan også bidra til å trygge ansatte i den jobben de skal gjøre. Nettkursene kan tas individuelt og da legges fullførte kurs automatisk på den ansattes brukerprofil side i KS. Leder kan skrive ut oversikt over hvilke kurs som er gjennomført på sin enhet. Nettkursene kan også tas i fellesskap f.eks på personal eller fagmøte, men da registreres kurset på den ansatte som har logget seg på. 

Situasjonen rundt Covid-19 har aktualisert nettkurs som en god og effektiv måte å øke og oppfriske sin kompetanse på. Ansatte kan ta aktuelle kurs, og KS læring kan også brukes til arrangement. (blant annet aktuelt for påmelding til Faglig Forum, og nå for praktisk øving på på- og avkledning av smittevernutstyr).

I Helse og Omsorgsavdelingen er det bestemt at alle ansatte skal ta følgende 3 kurs samt praktisk opplæring:

 1. Håndhygiene
 2. Basale smittevernrutiner
 3. Bruk av smittevernsutstyr/video
 4. Etter at du har tatt de tre smittevernskursene må du melde deg på arrangementet som heter praktisk prøving av smittevernutstyr. Du finner det på kommunens side i KS læring sammen med de andre kursene. Forsiden ser slik ut:

Munnbind

Praktisk prøving av smittevernutstyr:

Dette arrangementet er for å dokumentere at ansatte i helse og omsorgsavdelingen etter å ha sett videoen " Bruk av smittevernutstyr" også har prøvd i praksis og tatt på og av smittevernutstyr. Målet er at ansatte skal ha prøvd og føle seg trygg i bruken av smittevernutstyr.

Til sammen tar det litt over 1 time å gjennomføre disse kursene.
Dersom du er av de som ennå ikke har laget deg en brukerprofil i KS og tatt ovennevnte kurs finner du link til hvordan du lager deg en brukerprofil på intranett under helse- og omsorg: http://intranett/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=252&Itemid=235

Dersom du trenger hjelp til pålogging, kontakt med Randi Ness Pedersen på tlf  97994638 eller Linda Robertsen tlf 770233028.

Organisering av tjenestene i helse- og omsorgsenhetene ved smitte

 • Det er utarbeidet planer for hvordan man fysisk deler opp både personalet og beboerne.  Gjennomføring vil avhenge av hvem og hvor mange som er smittet.
 • Ny turnus/arbeidsplan vil ikke bli ferdigstilt og tre i kraft før det er mistanke om eller påvist smitte i personalgruppa eller blant beboerne og helse- og omsorgssjef gir beskjed om det.
 • Når situasjonen oppstår, skal enhetsleder i samråd med avdelingsleder og ansatte utarbeide arbeidsplan for to uker. Nattjenesten må også koples inn og det vurderes om det er hensiktsmessig at personalet i enheten skal jobbe i 3-delt turnus, dvs. dag/aften/natt. Tillitsvalgte og verneombud skal også involveres/orienteres.
 • Det legges opp til størst mulig grad av frivillighet når det gjelder å jobbe langvakter, overtid osv.
 • Ansatte som er i risikogruppe, vil bli flyttet til beboere i egen enhet som ikke er smittet.
 • Ansatte må regne med å bli flyttet til andre enheter.
 • Ansatte kan regne med å bli tilbakekalt fra ferie (jfr. felles veileder om avvikling av ferie i 2020).
 • Kostnadsberegning på evt. økte utgifter ved koronasmitte vil være vanskelig å anslå på forhånd fordi det vil avhenge av hvor, når og hvem som blir smittet. Samarbeid mellom enheter og avdelinger vil kunne begrense kostnadene.

Hold fortsatt fokus på godt renhold, avstand og god håndhygiene.

Oversikt/ logg over besøkende og deltakere på ulike arrangement

HVEM: Ansvarlig arrangør eller enhet som skal sørge for en oversikt over personer som har deltatt på arrangement eller har oversikt over deltakere, besøkende el. l.

HVORFOR: dette er av smittevernhensyn for å kunne finne fram til aktuelle personer og sette i gang smittevernoppsporing dersom koronasmitte skulle oppstå

HVOR og HVORDAN: det er opp til ansvarlig arrangør eller leder å lage et system for oppbevaring av lister/ logger.

HVOR LENGE: loggene skal oppbevares i minimum 10 dager.

Internkontrollrutiner og korona

Det er laget en del internkontrollrutiner som omhandler koronasmitte. Noen rutiner er hentet fra andre (UNN, Harstad kommune .. ). Rutinene ligger på Gammel intranettside -> helse- og omsorg-> kvalitetshandbok-> bokstav G. Ved bruk av søkeordet «KORONA» skal alle relevante rutiner eller lenke til rutiner komme opp:

 1. «KORONA: Prosedyre for lindrende behandling ved Covid- 19»
 2. «KORONA: Kommunikasjonsrutine for koronatesting av ansatte i pasientnært arbeid og pasienter»
 3. «KORONA: Kommunikasjonsrutine for koronatesting av pasienter med tjenester fra helse og omsorgsavdelinga»
 4. «KORONA: Tiltak for å redusere behov for smittevernutstyr»
 5. «KORONA»: Håndtering av død smitteisolert pasient