Personalgruppe og avdelinger

Barnehageåret 2022/23 er vi 24 i personalgruppen spredt i alder fra 20 år til 57 år, og vi har til sammen 67 barn i barnehagen.

Husby barnehage har aldersinndelte avdelinger og spisser vårt pedagogiske tilbud knyttet til den egenarten som det enkelte utviklingstrinn innehar, noe som betyr at tilbudet på den enkelte avdeling vil tilpasses barnas alder. Det innebærer også at personalet på den enkelte avdeling skal inneha en særskilt kompetanse innenfor det utviklingstrinn som er på sin avdeling.

Uteområder

Barnehagens uteområde er tilrettelagt med leke-apparater for både de yngste og de eldste. Vi legger vekt på at det skal være utfordringer for små og store. I gangavstand fra barnehagen har vi skogen og fjæra. Vi ligger nært skoler, bibliotek, kirke, idrettshall, sykehjem, galleri, Trastad samlinger og fjøsen på Rå.

Barn Barn

TOP

TOP er barnehagens verdier og bygger på kommunens verdibegrep KIS og Kvæfjord kommune «en ren fornøyelse». TOP står for:

  • Trygghet
  • Opplevelser
  • Profesjonalitet

Trygghet er en basis for læring og utvikling. For å skape trygghet er det viktig med et personal som skaper forutsigbarhet med rammer og struktur for innhold.

Opplevelser må basere seg på en balanse mellom frie og strukturerte aktiviteter. Barnet må få utfolde seg og utforske tilværelsen og få hjelp og støtte til mestring. Barns medvirkning blir viktig i valg av opplevelser.

Profesjonalitet handler om at personalet skal ha ei sterk bevissthet om hvilken funksjon voksenrollen har. Personalet skal anvende sin kompetanse i samspill med barn, foreldre og samarbeidspartnere slik at barnehagen skal være en arena preget av omsorg og lek og fremme læring og danning hos barnet.

10-årsjubileum

Høsten 2022 har barnehagen 10-årsjubileum. Dette markeres i uke 36, med aktiviteter for barna i barnehagen på dagtid og en «åpen ettermiddag» torsdag 8.september. Alle som ønsker er hjertelig velkommen til åpen ettermiddag, der det vil være aktiviteter for barn, underholdning, omvisning inne, taler og enkel servering.