Helsestasjon for eldre er et helsefremmende og forebyggende tiltak for hjemmeboende eldre i Kvæfjord kommune. Helsestasjon for eldre skal gi informasjon, råd og veiledning. Målet er å bidra til at eldre har et godt og selvstendig liv i egen bolig; fremme helse og trivsel, forebygge ulykker og sykdom og styrke brukerens mestringsopplevelse.

 

Alle eldre vil ved fylte 80 år få tilbud om hjemmebesøk og/eller time på helsestasjonen for eldre. I konsultasjonen kartlegger vi sammen forhold som har betydning for hans/hennes helse og miljø.

Tema i kartleggingen vil være:

  • Psykisk og fysisk helse
  • Ulykkesforebygging, inkl. brannforebygging
  • Sosialt nettverk
  • Fysisk aktivitet
  • Syn
  • Hørsel
  • Kosthold
  • Søvn

 

Helsestasjonen gir hjelp til å iverksette tiltak for å opprettholde eller forbedre funksjonsevne, helse og trivsel. Helsesykepleier kan formidle kontakt med kommunepsykolog, fastlege og andre ved behov.

 

Eldre under 80 år må selv ta kontakt dersom de ønsker samtale.

 

Tjenesten er gratis.

 

Kontakt

tlf. 77023350 eller 992 16 984 kl. 09.00-15.00

Besøksadresse Kvæfjord helsehus, Kveldroveien 2, 9475 Borkenes. 

 

 

Lover og retningslinjer

Helsestasjon for eldre er utformet etter gjeldende lover og retningslinjer. Alle som arbeider ved helsestasjon for eldre har taushetsplikt.

De mest aktuelle lover og forskrifter er nevnt. Andre lover og forskrifter kan ha tilsvarende bestemmelser.

 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)

Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelser av helsehjelp (Pasientjournalloven)