Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Priser og gebyrer 2023

Naturforvaltning

Fellingsgebyr

Voksen elg - 562,-
Elgkalv - 331,-

Merknad:
Fellingsgebyrer for å jakte hjortevilt gjelder jaktåret slik at satser for 2019 gjelder jaktåret 2019/2020.
Statlige maksimalsatser hjemlet i viltloven, jf K-sak 16/16

Utslippstillatelse etter forurensningsloven

Søknad om utslippstillatelse - 4320,-

Endring av tidligere gitt utslippstillatelse
Vesentlig endring av tidligere gitt utslippstillatelse - 2880,-
Mindre endring eksisterende anlegg - 1440,-

Barnehage

Kostpenger

100% plass 276,-
90% plass 248,-
80% plass 221,-
70% plass 193,-
60% plass 166,-
50% plass 138,-
40% plass 110,-
30% plass 83,-
20% plass 55,-

Foreldrebetaling

100 % plass 3000,-
90% plass 2833,-
80% plass 2665,-
70% plass 2498,-
60% plass 2330,-
50% plass 2163,-
40% plass 1996,-
30% plass 1828,-
20% plass 1661,-

SFO

Satser for 1. og 2.trinn

  • Gratis kjernetid (kl 0745 - 1505 i 10 mnd) Gratis
  • Gratis kjernetid med morgen (0700 - 1505 i 10 mnd) 360,00
  • Gratis kjernetid med ettermiddag (0745-1630 i 10 mnd) 770,00
  • Gratis kjernetid med full dag (0700 - 1630 i 11 mnd) 1130,00

Øvrige satser

Heldagstilbud (i 11 mnd) 2220,00
Inntil 16 timers plass 1373,00
Inntil 9 timers plass 830,00
Morgen-SFO 695,00
SFO - kjøp av time-/dag-/ukeplass: 1210
Timeplass - pr time 64,00
Dagplass - pr dag 174,00
Ukeplass - pr uke 696,00 

Helse og omsorg

Vaksinasjon

Egenandel ikke-obligatorisk vaksinasjon 134,-
Egenandel influensavaksine ikke-prioriterte grupper 134,-

Matsalg i institusjon

Middag/dessert utenom beboere 104,-
Middag/dessert utenom beboere halv pensjon 93,-
Dagtilbud til personer med demenssykdom 118,-

Avlastningsleilighet

Egenandel pr. døgn 119,-

Helse-/Omsorgstjenester utenfor institusjon

Nettoinntekt inntil 2 G
1 - +12 timer pr. mnd - Egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester ved inntekt inntil 2G (pkt. 3701.1-3701.4) følger øvre beløpsgrense slik denne fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet, jf rundskriv i-1/2021 av 18.12.2020

Nettoinntekt 2-3 G   
1-4 timer pr. mnd. 366,-
5-8 timer pr. mnd. 682,-
9-12 timer pr. mnd. 1043,-
+12 timer pr. mnd. 1266,-

Nettoinntekt 3-4 G
1-4 timer pr. mnd. 427,-
5-8 timer pr. mnd. 841,-
9-12 timer pr. mnd. 1357,-
+12 timer pr. mnd. 1590,-

Nettoinntekt 4-5 G
1-4 timer pr. mnd. 573,-
5-8 timer pr. mnd. 1050,-
9-12 timer pr. mnd. 1716,-
+12 timer pr. mnd. 2003,-

Nettoinntekt over 5 G
1-4 timer pr. mnd. 700,-
5-8 timer pr. mnd. 1256,-
9-12 timer pr. mnd. 1986,-
+12 timer pr. mnd. 2334,-

Helse- og omsorgstjenester i institusjon

Fribeløp langtidsopphold
Fribeløp før beregning av vederlag, langtidsopphold 9100,-
Fribeløp før beregning av vederlag, langtidsopphold dobbelrom 44100,-

Egenandel/døgn korttidsopphold
Egenandel, korttidsopphold per. døgn 180,-
Egenandel, dag/nattopphold 100,-

Merknad: Egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon beregnes i tråd med FOR 2011-12-16-1349 Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunal husleie - pr. mnd./kvm.

Av de første 60 kvm. 106,-
Av de neste 40 kvm. 56,-
Av de neste 20 kvm. 34,30,-
Av kvm. over 120 kvm. 23,85,-
Garasjeleie pr. garasje 696,-

Merknad: Ut fra husleieloven § 4-2 kan husleie ikke endres mer enn endringen i KPI i tiden etter siste leiefastsetting. Endringer i husleie gjelder fra 1. mai

Alarmtelefoner

Egenandel pr. måned 230,-
Egenandel pr. døgn 22,-
Egenandel for trygghetsalarm ses i sammenheng med egenandel knyttet til helse- og omsorgstjenester. Dersom trygghetsalarm erstatter andre vederlagsfrie kommunale helse- og omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, er trygghetsalarm vederlagsfri

Tillegg pr. mnd. for GSM-abbonement 145,-

Gebyr for medgått tid pr. time ved:
installering/innmelding/flytting/opphør/utmelding av alarm 1201,-
Dersom bruker får tildelt trygghetsalarm med GSM-abbonement, kommer i tillegg med 110,- til dekning av telefonleie og tellerskritt. Egenandeler for bruk av GPS/sporingsteknologi er til vurdering og fremmes eventuelt som egen sak til politisk behandling.

Kultur

Skytterbanen

Leie av miniskytebane - leiesatser pr. time
Trening lag fra kommunen i åpningstid 67,-
Trening lag fra kommunen utenom åpningstid 67,-
Trening andre leietakere 117,-
Arrangement (minimum 2 timer) 271,-

Kjøkken m/vestibyle - leiesatser pr. dag
Tilfluktsrom pr. sal
Inntektsbringende arr. kjøkken/vestibyle 761,-
Annen utleie, møter, kurs og lignende 410,-
Leie en sal m/kjøkken tilfluktsrom 361,-
Kjøkken/kafeteria ved mini-arrangement inntil 3 timer - leie pr. time 116,-
Kjøkken/kafeteria - Salg i åpningstid mot renhold 0,-

Svømmehall - alle satser pr. time

Trening
Klubb innen kommunen 248,-
Trening utenom åpningstid 248,-
Kurs med lokal arrangør 312,-
Andre; trening/kurs 445,-
Andre skoler/institusjoner 647,-

Arrangement (minimum 2 timer) 619,-

Fellesbading
Barn under skolealder med foresatt 0,-
Billettpris barn inntil 2 timer 47,-
Billettpris voksne inntil 2 timer 64,-
Klippekort barn 6 klipp 167,-
Klippekort voksne 6 klipp 219,-
Ledsager når badegjest trenger ledsger 0,-
Sesongkort (høst+vår) 1626,-
Sesongkort dusj/badstu 842,-

Uteanlegg - alle betalingssatser pr. time

Lokale lag trening 166,-
Lokale lag arrang. 16 år og eldre pr. kamp 166,-
Lokale lag under 16 år 166,-

Lag utenom kommunen
1 kunstgressbane trening/arrangement 500,-
1/2 kunstgressbane trening/arrangement 331,-
Friidrettsbane trening/arrangement 199,-

Garderobe uteanlegg
Utenom åpningstid 1 garderobe/treningsøkt 123,-
Arrangement 2 garderober - pr. kamp 185,-
Tilfeldig leie gard/dusj/mindre gruppe/pr. pers. 32

Utleie av inventar/utstyr - alle satser pr. dag

Bord 51,-
Stoler 12,-
Sceneelementer 74,-

Kulturskole

Elever 2930,00
Instrumentleie strengeinstrumenter 695,00
Instrumentleie treblås/messing 974,00

Pris for kortere kurs finnes på søknadsportal.

Bibliotek

Utleie bibliotek - pr dag 152,00

Bokerstatning
Nye bøker = nybokpris
Andre bøker - voksenbøker 406,00
Andre bøker - barnebøker 203,00

Næring

Tekniske tjenester

Slamtømming

Våtvolum inntil 4 kbm. - 1409,-
Våtvolum inntil 5 kbm. - 1722,-
Våtvolum inntil 6 kbm. - 2041,-
Våtvolum inntil 7 kbm. - 2363,-
Våtvolum inntil 8 kbm. - 2681,-
Våtvolum inntil 9 kbm. - 2995,-
Våtvolum inntil 10 kbm. - 3313,-
Våtvolum inntil 11 kbm. - 3637,-
Våtvolum inntil 12 kbm. - 3952,-
Tillegg våtvolum over 12 kbm. - pr. kbm - 324,-
Nødtømming = årsgebyr x 2,7
Våtvolum inntil 4 kbm. - fritidsbebyggelse - 673,-
Tømming av tett tank = dobbelt gebyr av ovennevnte.

Gebyrregulativer avløp

Tilknytningsgebyrer
Næringsbygg - 14 487,-
Boligeiendom - 4951,-

Årsgebyrer - abonnement
Stor næring - 24 765,-
Middels næring - 14 442,-
Liten næring - 6193,-
Boligeiendom - 2069,-

Årsgebyrer - forbruk
Enhetspris pr. kbm. forbruk vann - 11,47,-

Stipulert forbruk pr. kvm. bruksareal bolig:
Boliger - 14,88,-
Hytter/fritidshus/forsamlingshus - 2,97,-

Gebyr for midlertidig tilknytning - faktiske kostnader

 

Plansaker

Mindre reguleringsendringer og dipensasjoner i plansaker
Saksbehandling av mindre reguleringsendringer og dispensasjoner i plansaker - 13 560,-
Oppstartsmøte - 6780,-

Tilleggsgebyr
Forslagsstiller er ansvarlig for å betale eventuelle gebyrer/regninger fra eksterne sektormyndigheter.
For spesielt arbeidskrevende planer kan det beregnes og faktureres tilleggsgebyr.
Planer skal framstilles på ajourført kartverk og leveres som vektorisert data i digital form, jf pbl § 2-1. Planer som ikke er digitalisert eller mangelfullt digitalisert  etter forskrift av 26. juni 2009 nr. 861, faktureres med kostnad for digital opptegning/oppretting. Kommunen skal gi melding om manglene til forslagsstiller før retting igangsettes og forslagsstiller gis anledning til selv å foreta oppretting. I tilfelle retting blir gjennomført av kommunen, skal det settes opp en detaljert oversikt som viser hva som er rettet opp.

Timepris
Timepris for arbeid med digitalisering av filer er - 1130,-

Dersom kommunen ønsker en vesentlig utvidelse av planområdet, beregnes gebyrberegningen til forslagsstillers planforslag.
Det skal ikke beregnes gebyr for planforslag eller den del av planforslaget som omfatter områder for:

  • samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, pbl § 12.5 2. ledd nr. 2, med unntak for parkeringsplasser.
  • grønnstruktur, pbl § 12.5 2. ledd nr. 3
  • forsvaret, pbl § 12.5 2. ledd nr. 4
  • LNF-formål samt reindrift, samlet eller hver for seg, pbl § 12.5 2. ledd nr. 5.

Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, det arbeidet og de kostnadene som kommunen har hatt, kan kommunedirektøren eller den hun/han har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Betalingsbestemmelser
Første tredel av beregnet gebyr ved planstart. Kommunens saksbehandling av planforslaget igangsettes først når gebyret er betalt. 
Andre tredel av gebyret faktureres og skal være betalt innen første gangs behandling i utvalget for plansaker/offentlig ettersyn.
Hele gebyret skal være fakturert og betalt før utvalget for saker sin merknadsbehandling og kommunestyrets sluttbehandling. 
Gebyrer inntil 10 000 kr betales samlet uten deling.

Reguleringsplaner

Saksbehandling for planområde - grunngebyr
inntil 5000 kvm. - 19 210,-
over 5000 kvm. - 29 380,-

Reduksjon av gebyr
Planforslag som forkastes/avslås under behandlingen faktureres med fullt gebyr

Tilleggsgebyr
Planprogram - 7910,-
Konsekvensutredning - 7910,-

Gebyrregulativ vann - pr. år

Tilknytningsgebyrer
Næringsbygg 15 590,-
Boligeiendom - 5198,-

Årsgebyrer - abbonement
Stor næring - 27 870,-
Middels næring - 16 259,-
Liten næring - 6970,-
Boligeiendom - 2328,-

Årgebyrer - forbruk
Enhetspris forbruk pr. kbm. vann - 10,90,-

Stipulert forbruk pr. kvm. bruksareal bolig:
Boliger - 14,10,-
Hytter/fritidshus/forsamlingshus - 2,80,-

Årsgebyrer - vannmålerleie
Vannmålerleie tom 25 millim. diameter - 523,-
Vannmålerleie 26 - 50 millim. diameter - 1322,-
Vannmålerleie 51 - 150 millim. diameter - 4680,-
Vannmålerleie større enn 150 millim. diameter - 6568,-
Avlesningsgebyr - 1042,-

Gebyr for midlertidig tilknytning: faktiske kostnader

Gebyr for plombering, stenging og gjenåpning vannforsyning - 1063,-

Landbruksgebyr

Konsesjons- og delingssaker pr. sak - 2857,-

Planarbeid pr. time
Kostpris pluss 25 pst. og merverdiavgift når kommunal arbeidstaker benyttes til arbeid for privat.

Avfallsgebyr - pr. år

Ordinært gebyr 5094,-
Fradrag for hjemmekompostering -726,-
Fradrag hjemmekomp./redusert tømming -338,-
Rabatt samledunk 4 husstander pr. ab. 369,-
Rabatt samledunk 6 husstander pr. ab. 553,-
Rabatt samledunk 8 husstander pr. ab. 738,-
Frivillig hytterenovasjon - utgår fra 31.06.23 1845,-
Hytterenovasjon fast - fra 01.07.23 1274,-

Betaling for hjelp til håndtering av avfallsdunk
Avstand 4-6 meter 352,-
Avstand 6-10 meter 703,-
Avstand 11-15 meter 1052,-

Feie-/brannsynsgebyr

Pr. år pr. pipe for bolig/fritidsbolig/hytte 490,-

Diverse

Dersom ikke annet framgår i særskilt bestemmelse, faktureres kostpris pluss 25 pst. og merverdiavgift når kommunal arbeidstaker benyttes til arbeid for privat.

Kommunalt tilsatte kan vederlagsfritt leie kommunale lokaler hvor de har arbeidsmessig tilhørighet til "eget bruk". Kommunedirektøren kan gi nærmere opplysninger om ordningen.

Satsene er ført opp eksklusive merverdiavgift dersom ikke annet er anført.

For andre bestemmelser, f.eks. moderasjonsordninger, vises det til betalingsreglene.

Utleie skolebygg

Pr. klasserom pr. døgn 168,-
Tillegg overnatting pr. person 52,-

Utstyr til arrangement

Flagg/flaggstenger
Leie av flagg/flaggstenger 156,-
Leie av flagg pr. stk/dag 80,-
Leie av flaggstenger m/fot pr. stk/dag 80,-
Levering/tilkjøring  av flaggstenger 235,-
Henting/retur av flaggstenger 235,-
Avtalt tilkjøring/retur av flaggstenger pr. arrangement 386,-

Forsterkeranlegg 1
Ved leie av lokale/anlegg i kommunen 192,-

Forsterkeranlegg 2
Utenbygds/inntektsbringende 927,-
Ved leie av lokale/annlegg i kommunen 176,-

Døgngebyr utkvittert nøkkel som leveres etter frist 48,-
Ropert 81,-
Bærbart (disco)anlegg 235,-

Leie biltilhenger lokalt oppdrag pr. dag 235,-
Leie biltilhenger langhelg fredag-mandag 619

Lysanlegg - satser pr. dag
Kommunal virksomhet/arrangement 0,-
Lag, organisasjoner i kommunen 619,-
Lag, organisasjoner utenfor kommunen 1083,-

Byggesak

Gravemeldingstjeneste

Påvising veilyskabel ved graving i/langs offentlig veg 1670,-

Elektronisk melding for mindre graving i trafikkareal 2630,-
Elektronisk melding for mindre graving utenom trafikkareal 2835,-
​Elektronisk melding for mindre graving i trafikkareal 4828,-
Forsinkelsesgebyr for ikke utført asfaltering innen 6 uker 624,-
Gebyr for graving i vei og ved VA-anlegg uten søknad, pr. tilfelle 5506,-

Byggesaksbehandling mv

Personlig ansvarsrett som selvbygger, samt godkjenning av foretak der foretak ikke oppfyller kravene for å kunne erklære ansvarsrett 2480,-

Godkjenning av foretak der foretak ikke oppfyller kravene for å kunne erklære ansvarsrett 3720,-

Melding/tiltak av mindre omfang
Søknad etter pbl §§ 20-1 og 20-4a-e om tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver 6200,-
Søknad etter pbl § 20-4 om tiltak som gjelder små tilbygg og utvidelser inntil 15 kvm. BYA som ikke omfattes av inntaksreglene i pbl § 20-5 2480,-
Søknadspliktige tiltak ikke nevnt under 5203 - søknad om tillatelse til tiltak og som henhold til 
pbl § 20.1 b-g, i, j - gebyrsats mindre omfang
(tidlg lov: pbl §93 b-g, i, j) - gebyrsats større omfang

Søknad om tillatelse til tiltak
Bolig/fritidsbolig/hytte pbl § 20-1a 18 600,-
Tomannsbolig 21 080,-
Bolig/fritidsbolig fra 3 til 5 boenheter 23 560,-
Bolig/fritidsbolig fra 6 til 10 boenheter 27 280,-
Bolig/fritidsbolig over 10 boenheter 31 000,-
Driftsbygning i landbruk BRA/BYA overstiger 1000 kvm pbl §20-1a 18 600,-
Tilbygg/påbygg/underbygg til driftsbygning i landbruk der total BRA/BYA overstiger 1000 kvm. pbl § 20-1a 12 400,-
Bygning utenom bolig/fritidsbolig/driftsbygning pbl § 20-1a
Tiltaksklasse 1 - 12 400,-
Tiltaksklasse 2 - 14 880,-
Tiltaksklasse 3 - 24 800,-

Tillegg for merarbeid i saksbehandling
Dispensasjon som ikke krever høring eller politisk behandling - 3720,-
Dispensasjon som krever høring men ikke politisk behandling - 7440,-
Dispensasjon som krever høring og politisk behandling - 14 880,-

Innmåling av bygg der dokumentasjon for plassering er mangelfull - 4960,-

Overtredelsesgebyr med hjemmel i pbl 
Avbrutt søknad etter at behandlingen er igangsatt: 1/3 av gjeldende gebyr

Søknad om igangsettelse 2 trinns søknad pr. gang - 3720,-

Fradrag for byggesøknad levert 1. oktober - 28. februar
Det gis fradrag i samlet byggesaksgebyr med 10 pst for søknad levert og journalført innenfor dette tidsrom, forutsatt fullstendig og komplett byggesøknad.

Konstruksjoner og anlegg

Plassering av konstruksjon anlegg utover 2 år pbl § 20-1a - 6200,-

Vesentlig endring eller reparasjon av tiltak pbl § 20-1b - 6200,-
Reparasjon av mindre avløpsanlegg pbl § 20-1b - 2480,-

Konstruksjoner og mindre anlegg etter pbl § 20-1a
Tiltaksklasse 1 - 6200,-
Tiltaksklasse 2 & 3 - 12 400,-

Endringer og inngrep

Fasadeendring som ikke fritas etter pbl § 20-5f. § 20-1c - 4960,-

Bruksendring, varig eller tidsbestemt, vesentlig utvidelse eller endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under pbl  bokstav a. § 20-1e - 6200,-

Rivning av bygning pbl § 20-1e
Enkle bygg uten krav om miljøkartlegging - 4960,-
Kompliserte med krav om miljøkartlegging - 6200,-

Oppføring, endring eller reparasjoner av bygningstekniske installasjoner pbl §20-1f - 4960,-

Oppdeling og sammenføying av bruksenheter bolig pbl § 20-1g - 2480,-
Oppdeling av bruksenheter bolig (ny boenhete) pbl §20-1g - 6200,-

Søknadspliktig innretning mot vei pbl §20-1h - 2480,-

Søknadspliktig plassering av skilt og reklame § 20-1h - 2480,-

Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg pbl §20-1j - 2480,-

Vesentlig terrenginngrep som er søknadspliktig pbl § 20-1k - 6200,-

Anlegg av vei, parkeringsplass og landingsplass som er søknadspliktige pbl § 20-1l - 6200,-

Opprettelse av grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie,
eller festegrunn (mer enn 10 år) pbl § 20-1 . - 3720,-

Seksjonering

Gebyr seksjonering, eierseksjonsloven § 7
Seksjonering uten befaring = 3x rettsgebyr
Seksjonering med befaring = 5x rettsgebyr
Tinglysningsutgifter kommer i tillegg
Avbrutt seksjoneringssak = 50 pst av behandlingsgebyr

Gebyret følger rettsgebyr fastsatt av staten

Leiepriser idrettsanlegg

Idrettshall - alle leiesatser pr. time

Lag/foreninger fra kommunen i åpningstid 0,-
Lag og foreninger som driver trening for barn og unge under 18 år og bosatt i kommunen 0,-

Andre leietakere i åpningstid:
1 hall inklusive garderobe 214,-
3/4 hall inklusive garderobe 165,-
1/2 hall inklusive garderobe 135,-
1/4 hall inklusive garderobe 123,-
Minisal 115,-

Andre skoler/institusjoner
1 hall inklusive garderobe 647,-
3/4 hall inklusive garderobe 564,-
1/2 hall inklusive garderobe 487,-
1/4 hall inklusive garderobe 441,-
Minisal 243,-

Trening/kurs/samling utenom åpningstid 214,-

Arrangement
Leie m/garderobe 16 år og eldre 570,-
Leie m/garderobe under 16 år/seriekamper 344,-
Arrangement i treningstid 165,-
Rigging/øving i forkant av mindre arr (1-2 dgr.) 50 pst. av timepris
Rigging/øving i forkant av større arr. (over 2 dgr.) 750 kr/dag
Mini-arrangement/treningskamper inntil 3 timer 278,-

Oppmålingsgebyr

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
Areal fra 0 - 50 kvm 10 000,-
Areal fra 51 - 250 kvm 12 500,-
Areal fra 251 - 2000 kvm 21 250,-
Areal fra 2001 kvm - økning pr. påbegynte dekar 2500,-

Gebyr for oppsetting av anleggseiendom
Volum fra 0 - 2000 kbm 27 500,-
Volum fra 2001 kbm - økning pr. påbegynt kbm 3750,-

Oppretting av punktfeste 8125,-

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 12 500,-

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter gebyrer etter 4901.1 og 4901.2 i fullstendig liste for gebyrer og betalingssatser i Kvæfjord kommune 2023

Ekstra oppmøte som følge av manglende oppmøte på kartforretning som må utsettes, faktureres etter medgått tid.

Grensejustering
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Areal for involverte eiendommer kan justeres med inntil 5 pst. av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 kvm.). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 pst. av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veiformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal fra 0 - 250 kvm 16 250,-
Areal fra 251 - 500 kvm 18 750,-

Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 pst. av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 kbm
Volum fra 0 - 250 kbm 16 250,-
Volum fra 251 - 1000 kbm 18 750,-

Arealoverføring
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veiformål.
Areal fra 0 - 250 kvm 16 250,-
Areal fra 251 - 500 kvm 25 000,-
Arealoverføring pr. nytt påbegynte 500 kvm. medfører en økning av gebyret på 2500,-

Timepris
Timepris for arbeider etter matrikkelloven 1250,-

Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, det arbeidet og de kostnadene som kommunen har hatt, kan kommunedirektøren eller den hun/han har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Betalingsbetingelser
Gebyrene fastsettes etter det regulativ som er gjeldende på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret kreves inn etterskuddsvis.

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring i saken
Gjør rekvirentetn under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

Tidsfrister i saker som krever oppmåling
Etter matrikkelforskriften §18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversettes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vinterhalvåret 1/11 - 15/5.

Privat grenseavtale

Billigste alternativ for rekvirent velges.
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

Anleggseiendom

For anleggseiendom  kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Volum fra 0 - 250 kbm 16 250,-
Volum fra 251 - 1000 kbm 25 000,-
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 kbm medfører en økning av gebyret på 3750,-

Landbrukseiendom

Ved arealoverføring under 100 mål skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Gebyr beregnes etter medgått tid.

Timepris pr. medgått time, rundes opp til hele timer 1250,-
Minstegebyr 12 500,-

Kartlegging av eksisterende grenser

Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter 5000,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 2500,-

Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter 7500,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 3750,-
Gebyr for kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid

Gebyrer etter matrikkelloven

Oppretting av grunneiendom og festegrunn i matrikkelenhet
Areal fra 0 - 200 kvm 16 250,-
Areal fra 201 - 2000 kvm 25 000,-
Areal fra 2001 kvm - økning pr. påbegynt dekar 2500,-

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Areal fra 0 - 200 kvm 16 250,-
Areal fra 201 - 2000 kvm 25 000,-
Areal fra 2001 kvm - økning pr. påbegynt dekar 2 500,-

Utsendelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider 234,-
Matrikkelbrev over 10 sider 474,-
Endring av maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i tråd med den årlige kostnadsutviklingen

Utleie kulturbygg timesatser inkl. renhold

Kultursal, musikkrom og kantine
Lokale lag og foreninger. Arrangement (min. 3t.) 400,-
Lokale lag og foreninger. Inntekstbringende arrangement (min. 3t.) 700,-
Statlige, fylkeskommunal institusjoner, utenbyd lag og foreninger 1500,-

Kultursal og kantine
Lokale lag og foreninger. Arrangement (min. 3t.) 350,-
Lokale lag og foreninger. Inntekstbringende arrangement (min. 3t.) 550,-
Statlige, fylkeskommunal institusjoner, utenbyd lag og foreninger 1300,-

Kultursal og musikkrom
Lokale lag og foreninger. Arrangement (min. 3t.) 300,-
Lokale lag og foreninger. Inntekstbringende arrangement (min. 3t.) 500,-
Statlige, fylkeskommunal institusjoner, utenbyd lag og foreninger 1200,-

Kultursal
Lokale lag og foreninger. Arrangement (min. 3t.) 250,-
Lokale lag og foreninger. Inntekstbringende arrangement (min. 3t.) 450,-
Statlige, fylkeskommunal institusjoner, utenbyd lag og foreninger 1100,-

Musikkrom
Lokale lag og foreninger i kommunen med aktivitet for barn 0,-
Andre (min. 3t.) 150,-

Leie lys/lyd - pris pr. arrangement 750,-

Øving/rigging pr. ekstra dag i forkant av arrangement 50% av timespris

Fast ukentlig øving
Lag og foreninger i kommunen med aktiviteter som mottar voksenopplæringsmidler 0,-

Kommunale enheter 0,-