Kvæfjord kommunestyre har vedtatt med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.

Kvæfjord kommune benytter i hovedsak boligverdi fra Skatteetaten som skattegrunnlag for boligeiendommer. Om man vil klage på grunnlaget må man henvende seg til Skatteetaten for disse.

Fritidsboliger og enkelte eiendommer er taksert basert på befaring, areal og noen forhold som gjenspeiler kommunens eiendomsskattevedtekter. Merk at det ikke er bare bygningskode som gjelder for en bygning men markedsverdi, altså om et bygg er registrert i matrikkel som noe men for eksempel er endret/utvidet, er det markedsverdi som er underlag for taksering. Skattesedler utskrives på begynnelsen av året med 6 ukers klagefrist deretter. Skatteseddel er ikke en faktura, den kommer for seg.eiendomsskatt 1.png

Eiendomsskattesatsen for 2018 er 4,5 promille for 1. termin og videre 4,0 promille for de to andre, dette av skattegrunnlaget for alle skattepliktige eiendommer. Skatten fordeles over 3 terminer med forfall 20.mars, 20.juni og 20.oktober. 

Det er kommunestyret som avgjør om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen, jfr. Eiendomsskatteloven § 2. Vedtak om eiendomsskatt fattes av kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettet, jfr. Eiendomsskatteloven § 10.

Eiendomsskatt er en skatt som betales på grunnlag av en verdi på fast eiendom. Verdien skal gjenspeile ca. antatt markedsverdi ved salg.

Inntektene tilfaller i sin helhet Kvæfjord kommune, og inngår i finansieringen av tjenestetilbudene til kommunens innbyggere.

 

Eiendomsskatteloven 

Kvæfjord kommunes eiendomsskattevedtekter, siste utgave vedtatt av kommunestyret 18.12.2014