DEMENS

Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe sykdommer i hjernen som stadig flere rammes av.

Hukommelsessvikten kan være normale aldersforandringer, men i noen tilfeller kan det være tegn på demenssykdom.

Tidlig utredning og diagnostisering er viktig for å utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer, vurdering av medisiner mv,
slik at riktige tiltak blir iverksatt.

 

Tegn på demens kan være:

 • Hukommelsestap som påvirker arbeidsevnen
 • Problemer med å utføre vanlige oppgaver
 • Språkproblemer
 • Desorientering i forhold til tid og sted
 • Svekket dømmekraft
 • Feilplassering av gjenstander
 • Forandringer i humør og adferd
 • Tap av initiativ

ENKLE RÅD TIL PÅRØRENDE

 • De fleste venter for lenge med å søke hjelp, slik at situasjon for pårørende og den syke blir uholdbar.
 • Søk råd før du blir utslitt
 • Rutiner, gode vaner, kjente omgivelser og trygghet gjør ting enklere både for den syke og pårørende
 • Snakk om gode minner og gamle dager, det gir gode opplevelser.

NORMALE REAKSONER HOS PÅRØRENDE

Bekymring, hjelpeløshet, sorg, tap, gråt, men også kjærlighet, latter og glede.

Alle disse reaksjonene er normale og kan bli forsterket i omgang med den syke. Dette kan også skape konflikter og problemer i hverdagen.

HUKOMMELSESTEAMET

Består av: Maria Myhr, Eirin Stene, Liss Katrin Fredriksen, Anne-Mette Thomassen, Hanne Rørnes Evensen og fastlege Inger Ingemann

Vi har taushetsplikt!

HVEM KAN TA KONTAKT MED OSS?

 • Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta uforpliktende kontakt
 • Helsepersonell i kommunen
 • Fastleger

TEAMET KAN BISTÅ MED:

 • Utredning for å kartlegge om problemet skyldes demens
  Den kartlegging som gjøres er ofte ledd i videre utredning 
  Det er derfor viktig at det er samarbeid med lege hele veien.
 • Samtale
 • Gi oversikt over tjenestetilbud fra Helse- og omsorgsavdelingen
 • Oppfølging

Vi foretar hjemmebesøk etter ønske fra pasienten selv eller pårørende.