Kommunestyret i Kvæfjord kommune vedtok i møte 14.10.21, i PS 35/21, reguleringsplan for «Heimenjorda leilighetskompleks,
gnr 54 bnr 2 m/flere», på Borkenes

Planen omfatter formål til hhv «boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse», «boligbebyggelse – blokkbebyggelse»,
«helse-/omsorgsinstitusjon», «næring/tjenesteyting», «gangsti/sykkelveg», «kjøreveg», «annen veggrunn – grøntareal»,
«holdeplass/plattform».

Evt krav om erstatning må være skriftlig fremsatt innen tre (3) år, jfr plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket kan påklages etter Plan- og bygningslovens §12-12 tredje ledd og § 1-9, jfr Forvaltningslovens § 29.

Frist for klage er tre uker etter denne kunngjøring og fastsettes til: 15.11.21.

Evt klage på vedtak, stiles til Statsforvalteren i Troms og Finnmark og sendes via Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes.

Mailadresse: postmottak@kvafjord.kommune.no

For evt spørsmål, kontaktes Teknisk kontor i Kvæfjord kommune, tlf 770 23000/770 23128.