Denne temaplanen skal gi oversikt over friluftslivets ferdselsårer (turveier, skiløyper, merkede stier, sykkelruter og padleløyper), og beskrive tiltak for å ivareta og utvikle ferdselsårene i tråd med mål kommunen har satt for arbeidet. Målet er at planen skal vedtas tidlig i 2023.

Planen skal bidra til å legge til rette for nærmiljøturer for alle innbyggere i kommunen, samtidig som den skal sikre bærekraftige og miljøvennlige ferdselsårer.

Friluftslivets ferdselsårer er et nasjonalt satsingsområde og forankret i Stortingsmelding/regjeringens handlingsplan for friluftsliv.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/ferdselsarer-for-friluftsliv/

Arbeid med planen
Vi ønsker innspill og medvirkning allerede tidlig i planprosessen. I løpet av planperioden vil vi også forsøke å få til et folkemøte.

Vi inviterer til samarbeid med grunneiere, organisasjoner og innbyggere, for å skape gode møteplasser, slik som steder med gapahuk, bålplasser og benker. Vi ber om informasjon om eksisterende gapahuker, bålplasser og benker, for å kartlegge dagens situasjon.

Planen skal gi et utvalg av tilrettelagte stier, preparerte skiløyper, sykkelruter og padleturer, og vi ønsker innspill på hvilke ruter og løyper som skal inkluderes i planen. Vi ønsker melding om ferdselsårer som er i konflikt med andre interesser, slik som næring, kulturminner eller naturmangfold, slik at vi kan finne en løsning.

Send dine innspill, eller ta kontakt med:

Marius Saunders, prosjektleder Midtre Hålogaland friluftsråd
marius.saunders@narvik.kommune.no 
tlf. 932 90 788

Innspill merkes med «ferdselsåreplan for Kvæfjord»