Formålet med ungdomsrådet i Kvæfjord kommune er å styrke barne- og ungdomsarbeidet i kommunen, fremme barns og unges interesser og tale deres sak.

Ungdomsrådet skal være et organ for å fremme barn og unges egne saker overfor politikere og beslutningstakere. Ungdomsrådet skal også ha innflytelse på saker av betydning for barn og unges utvikling, trivsel og oppvekstvilkår. Ungdomsrådet skal ha mulighet til medvirkning i politisk behandling av saker, med møte- og talerett i utvalg og kommunestyret.

I retningslinjer for ungdomsrådet står det blant annet at ungdomsrådet skal ha fem medlemmer og like mange varamedlemmer. Ungdomsrådet fremmer forslag til kommunestyret som velger nye medlemmer for to nye år. Kommunestyret velger leder og nestleder. I samme punkt står det også at medlemmene skal ved valgperiodens start være mellom 13 og 20 år.

Valg gjøres etter kunngjøring i dagspressen eller kunngjøring på annet høvelig vis. Lag og foreninger for barn og unge, herunder også skoleklasser og idrettslag, gis anledning til å fremme forslag til medlemmer. Ved valg ivaretas så langt mulig representasjon fra ungdomsskolene og videregående skole.

Ut fra disse retningslinjene oppfordres dere til å fremme forslag på kandidater til nytt ungdomsråd, og det er mulig å fremme forslag på de som er medlemmer av dagens ungdomsråd. Alle kandidatene som foreslås må på forhånd være forespurt og ha takket ja til å bli foreslått.

Send forslag til Kvæfjord kommune, Oppvekstkontoret, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes

eller postmottak@kvafjord.kommune.no.

Ny frist 25.november 2019.