Ungdomsrådet skal som rådgivende organ for Kvæfjord kommune ivareta medvirkning fra barn og unge i alle saker som gjelder dem. Ungdomsrådet skal være et organ for å fremme barn og unges egne saker overfor politikere og beslutningstakere. Ungdomsrådet skal også ha innflytelse på saker av betydning for barn og unges utvikling, trivsel og oppvekstvilkår. Ungdomsrådet skal ha mulighet til medvirkning i politisk behandling av saker, med møte- og talerett i kommunale utvalg og i kommunestyret.

Ungdomsrådet skal bestå av 7 medlemmer, og like mange varamedlemmer, og velges av kommunestyret. Medlemmene skal ved valgperiodens start være mellom 13 og 20 år.

Skoler, lag og foreninger for barn og unge i kommunen gis anledning til å fremme forslag på representanter. Alle kandidatene som foreslås må på forhånd være forespurt.

Send forslag til Kvæfjord kommune, Oppvekstkontoret, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes eller postmottak@kvafjord.kommune.no innen 1.mars 2022.